Här kan du läsa LTs artikel om sparförslaget som utbildningsnämnden har klubbat

2019.05.21, Länstidningen i Södertälje intervjuar Thomas Wiberg.

Det ekonomiska läget är tufft, men besparingarna är inte orimliga

Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget.

– Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, säger Thomas Wiberg.

Utbildningsnämnden behöver spara närmare 30 miljoner kronor för att få ihop budgeten i år. Men det går inte. Utbildningschef Susanne Englund har i stället tagit fram ett sparförslag på tio till tolv miljoner som skolpolitikerna har klubbat.

Till exempel sparas fyra miljoner kronor på grundskolorna genom att ett antal tjänster, oklart hur många, tas bort och klasser slås ihop. Lika mycket sparas inom förskolan, bland annat genom att vakanta förskollärartjänster ersätts med barnskötare, som har lägre lön.

Detta betyder att utbildningsnämnden ändå måste få hjälp med resten av underskottet, cirka 18 miljoner, från kommunstyrelsen.

Thomas Wiberg vill sätta besparingen i perspektiv genom att påpeka att utbildningsnämndens totala budget är på närmare 300 miljoner. Dessutom ser han inte punkten om förskolepaviljonger som en besparing, utan som att en utgift flyttas fram till nästa år. Paviljongerna behövs helt enkelt inte så tidigt som man trodde. Räknas den punkten bort handlar det om en besparing på nio miljoner kronor i år.

– Jag ser inte att riskerna är jättestora, men absolut blir det en utmaning. Det här är ett förslag som skolledarna varit med om att ta fram och tror sig kunna hantera utan att det innebär för stor risk, säger Thomas Wiberg.

Samtidigt, i åtgärdsplanen räknas ett antal risker av olika slag upp?

– Absolut. Det finns alltid risker och de måste bedömas. Är det uppenbart att det blir jättefel? Det tror jag inte i det här fallet och där är det viktigt att ha perspektivet att det handlar om en effektivisering på nio av 300 miljoner.

Föräldrar är oroliga, vad kan du säga till dem?

– Jag tror inte att de behöver vara så oroliga. Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera och vi kommer inte att riskera att det blir ett jättestort problem. Vi ska göra så gott vi kan. Men vi måste titta på vilka effektiviseringar är möjliga att göra. Vi kan inte bara låtsas som ingenting när vi ser att vi har ett underskott.

Nykvarns kommun har under lång tid lyft fram skolan och har siktet inställt på att ha Sveriges bästa skola.

Är det rimligt att fortsätta sikta dit

– Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi ska ha Sveriges bästa skola och det jobbar vi för. Men det blir upp- och nedgångar på vägen, säger Thomas Wiberg.

Med tanke på det, känns det orättvist att skolan i Nykvarn inte får mer pengar?

– Orättvist vet jag inte, men jag önskar att det fanns mer pengar så att vi kunde få mer till skolan. Det är viktigt att kunna satsa för framtiden. Men vi måste också förhålla oss till de pengar vi har och använda dem klokt. Vi kan inte spendera pengar som vi inte har.

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande!

På länstyrelsens hemsida skriver de följande:

Fordonsindustrin är central för svensk industri och de industrinära tjänsteföretagen. Det är Sveriges största exportbransch och Sverige är en ledande leverantör internationellt. Stockholms län utgör tillsammans med länen i Östra Mellansverige ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon. Här samlas nära en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. Vi kallar denna del av landet för Fordonsdalen, landet runt Mälardalen är centrumets gravitationscentra.

Förhoppningen är att denna rapport ska utgöra ett underlag för en vidareutveckling av nya former av samverkan och investeringar som bidrar till omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att Sverige och Mälardalsregionen kan befästa sin ställning som en global ledare i att utveckla hållbara transportlösningar.

Här hittar du länkar till hela rapporten:

www.lansstyrelsen.se

www.nykvarn.se

EU-valet närmar sig och vi vill uppmana dig att rösta

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer alla medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi ställer inte upp i EU valet men vill uppmana alla att rösta ändå. Gör din röst hörd!

Här kan du läsa mer om valet:

Europaparlamentet

Europaportalen

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan KS 2018:38

Läs Vägtrafikplan KS 2018:38 på www.nykvarn.se

Generellt om planen

Planen baseras på omfattande bakgrundsdata och en god inventering av förekommande brister.

Punkt 4.2.6

I punkt 4.2.6 lanseras Trafikplats Marsta och på sidan 37 också värderingen att denna har högre prioritet är trafikplats Finkarby/Taxinge.

Nykvarnspartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att en Trafikplats Finkarby/Taxinge ska ha högre prioritet än Marsta. Skälet är att väg 576 som idag körs från Taxinge till centralorten och för pendlingsresor är kurvig och har många krön, låg kvalitet. En trafikplats som gör det möjligt att istället köra E20 är nödvändig för utveckling av Taxinge. För övrigt så har Trafikverket godkänt att en åtgärdsvalsstudie görs för avfart i Taxinge.

Punkt 3.3.2

I punkt 3.32 föreslås en vägförbindelse mellan ny bebyggelse bortom Sandtorp ner till Hökmossvägen/Karlslundsvägen och vidare norrut mot ny Trafikplats Marsta.

Nykvarnspartiet motsätter sig detta då vi skulle riskera att ytterligare öka trafiken på Hökmossvägen förbi två skolor. Ett villkor för att denna väg söderut ska göras är att en ny väg från Hökmossen/Farfarsudde ut till väg 509 öppnas som gör det möjligt att istället köra denna nya väg. En bro över järnvägen norrut är aktuell först när Trafikplats Marsta är genomförd. Detta innebär att till att börja med ska trafiken från ett utbyggt Sandtorp ledas via Maskinförarvägen.

Punkt 4.3.3

Nykvarnspartiet tycker förslaget att öppna upp Lillhagavägen är välmotiverat. Däremot så skulle vi gärna se att fler ”gamla” avstängningar ifrågasätts. Många av dessa förorsakar onödigt långa körsträckor. Med målet att minska bilresandet borde detta prioriteras. Naturligtvis beaktande trafiksäkerheten med 30 km/timmen.

Punkt 4.4.3

P-skiva på allmänna P-platser. En bra och praktisk lösning men överväg att ha en liknande bestämmelse på alla platser eftersom det lätt annars kan bli tråkiga missförstånd om man har olika tider.

Punkt 5.2  – Genomförandeplan

Nykvarnspartiet anser att Trafikplats Taxinge ska ha prioritet A. Samt att även väg 523 genom Sundsvik av trafiksäkerhetsskäl, framförallt för oskyddade trafikanter, ska prioriteras i Grupp A.

 

 

För Nykvarnspartiet

Karin Wallin
Ordförande-Gruppledare

Nykvarnspartiets synpunkter på detaljplanen för Gamla IP

Gamla IP i Nykvarn är en viktig plats för många Nykvarnsbor, geografiskt och symboliskt. Den ligger i ett av Nykvarns bästa lägen, nära centrum med kollektivtrafik, buss och regionaltåg, omgivet av villaområden och Sveriges äldsta Folkets Park. Därför är det av största vikt att detaljplanen för området gagnar ALLA Nykvarnsbor. Det är bra att bostäder ska byggas på Gamla IP, men planen ska inte enbart tillfredsställa exploatören HSB och de ca 150 personer som kommer att bo där.

Eftersom marken på Gamla IP ägs av Nykvarns kommun, kan kommunen styra att Nykvarnsborna får sina behov tillgodosedda av allmänna platser, gata, gång- och cykelvägar, vacker parkmark, förskola mm.

Utökat planområde

Samhällsbyggnadsavdelningen gav exploatören HSB uppdraget att ta fram ett förslag för sex år sedan. Sedan dess har förutsättningarna förändrats i och med att kommunen har förvärvat ytterligare tre fastigheter vid IPs norra gräns och Nykvarns tillväxt har medfört ett stort behov av att bygga ut förskoleverksamheten. Dessa nya förutsättningar gör att Nykvarnspartiet anser att denna detaljplan ska utökas till att omfatta hela kvarteret, inklusive de nyförvärvade fastigheterna samt en större förskola. Kommunen kan då tillsammans med exploatören redovisa utvecklingen av detta ”kvarter” som en helhet.

Folkets parks entré

Folkets park är en mycket viktig plats för Nykvarnsbor, ur ett historiskt perspektiv men också när det gäller de aktiviteter som pågår i parken under året. Nationaldags- och midsommarfirande, konserter och andra evenemang behöver ett rejält utrymme i form av en större park/torg mittemot Folkparkens entré. För att detta ska vara möjligt behöver bebyggelse som visas i detaljplaneförslaget flyttas för att ge plats åt denna yta.

Områdets gestaltning

Exploatören ska redovisa ett arkitektoniskt resonemang, ett helhetskoncept, kring vad man vill åstadkomma inom området, både när det gäller husen och ytorna mellan husen. De ska till exempel visa hur området ska ansluta till omgivande bebyggelse och till Folkets Park. Områdets gestaltning, husens utformning och byggnadshöjder ska ge plats för de funktioner som är viktiga för Nykvarnsborna, dvs. allmänna platser, gata, gång- och cykelvägar, p-platser, parker och förskola. Gestaltningen måste inarbetas i planen, för att bli juridisk bindande.

Miljövänliga lösningar

Nykvarnspartiet anser att man redan i planeringsstadiet ska få in miljövänliga lösningar. En tydlig redovisning av hur exploatören planerar för t.ex. solpaneler på tak och energisystem annat än fjärrvärme samt laddningsstationer för bilar och infrastruktur som är dimensionerad för detta.

Markhöjder behöver redovisas

Hur ter sig parkeringsdäcket som sticker upp 1,5 meter ovanför markytan? Höjder i detaljplanen ska anges för befintliga gator så att man kan utläsa hur området förhåller sig höjdmässigt till omkringliggande ytor. Konsekvenserna av detaljplaneförslagets markhöjder ska därför redovisas. Skall t.ex. all mark fyllas ut och ligga 1,5 m högre än Gammeltorpsvägen?

Mer parkytor

Vi anser att Nykvarnsborna ska ha mer parkytor än de nu redovisade. Vi vill därför, som vi redan nämnt här ovan, ha en större plats mitt emot entrén till Folkets park. Av handlingarna framgår också att den norra parken inte avses iordningställas som park så länge som parkeringsbehovet för förskolan inte är löst. Det är ytterligare ett skäl till varför Nykvarnspartiet ser att det är av största vikt att utreda planeringsförutsättningarna som en helhet av Gamla IP dvs. tillsammans med en större förskola och de tre av kommunen förvärvade fastigheterna.

 

Livslängden för ett kvarter som utformas idag är ca 100 år. Fokus måste därför ligga på att detaljplanen ger den åtråvärda bebyggelsemiljön som vi vill ha i Nykvarn och inte på ett snabbt genomdrivet byggprojekt. Vårt mål är att ett nytt kvarter med alla de funktioner som vi beskrivit här ska stå klart inom en snar framtid.