Varför ett Miljömotorcenter på före detta Ing1?

Artikel publicerad i Måsen 2019.06.15

Fordonsindustrin är Sveriges största exportbransch, 180 000 är direkt sysselsatta i fordonsindustrin och med de indirekt sysselsatta är det en halv miljon arbetstillfällen.

En tredjedel av den svenska fordonsindustrin finns här i Östra Sverige/Mälardalen (ca 160 000 jobb), därför kallad ”fordondsdalen” av Länsstyrelsens utredare.

Växthuseffekten och miljöproblem har tvingat fram politiska beslut, som satt denna för Sverige så viktiga näringsgren under stort förändringstryck. Fossila bränslen som bensin o diesel måste fasas ut.

Fordonsindustrin provar många nya system, batterier, elhybrider, vätgas/bränsleceller, gas, biobränslen mm. De tunga fordon som produceras i Södertälje har en något annorlunda problembild än personbilarna, men även för dessa fordon pågår många tester med olika typer av framdrift.

Scania är världsledande på bränslesnåla och rena dieselmotorer, denna kunskap tar sannolikt inte Scania in i framtiden. Nu måste man istället bli världsledande på minimal miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser.

En annan utveckling som pågår parallellt är autonoma och självkörande fordon.

Fordonsindustrin är global, så även växthuseffekten och för att klara den omvälvande förändring som fordonsindustrin nu står inför krävs kreativa lösningar, lösningar som snabbt måste testas i verkliga miljöer för att verifieras och komma ut på marknaden. Därför behöver nya testanläggningar för fältprovning byggas. Det redan ianspråktagna före detta övningsområdet på Ing1 är ett optimalt område utan bostäder, nära Scania, Mälardalen, KTH, Linköpings Tekniska Högskola, Kista (IT), Västerås (elektrocenter) nära flygplatser, järnväg, E20 och E4. För teständamål finns en yta av 2 ggr 3 kilometer avsatt. Till de som påstår att man ska vara på någon annan plats kan man fråga sig, var hittar man en så stor yta med motsvarande kvaliteter?

Javisst kommer denna yta att utsättas för en lokal miljöpåverkan, men den nationella och globala miljönyttan som kommer att skapas här, kommer med råge att väga upp denna.

Om fordonsindustrin inte klarar av den drastiska omställning man står inför riskerar man att gå samma öde till mötes som Facit. Deras specialitet var inte dieselmotorer utan man var världsledande på mekaniska räknemaskiner.

Mycket av de fakta som här presenterats finns i Länsstyrelsens Rapport 2019:1 ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige framtagen av Jan Lindoff.

 

Jan Brolund, Nykvarnspartiet

 

Artikel i LT om sparförslaget som utbildningsnämnden har klubbat

2019.05.21, Länstidningen i Södertälje intervjuar Thomas Wiberg.

NP-politiker vill lugna Nykvarns föräldrar: ”Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera”

 

Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget.

– Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, säger Thomas Wiberg.

Utbildningsnämnden behöver spara närmare 30 miljoner kronor för att få ihop budgeten i år. Men det går inte. Utbildningschef Susanne Englund har i stället tagit fram ett sparförslag på tio till tolv miljoner som skolpolitikerna har klubbat.

Till exempel sparas fyra miljoner kronor på grundskolorna genom att ett antal tjänster, oklart hur många, tas bort och klasser slås ihop. Lika mycket sparas inom förskolan, bland annat genom att vakanta förskollärartjänster ersätts med barnskötare, som har lägre lön.

Detta betyder att utbildningsnämnden ändå måste få hjälp med resten av underskottet, cirka 18 miljoner, från kommunstyrelsen.

Thomas Wiberg vill sätta besparingen i perspektiv genom att påpeka att utbildningsnämndens totala budget är på närmare 300 miljoner. Dessutom ser han inte punkten om förskolepaviljonger som en besparing, utan som att en utgift flyttas fram till nästa år. Paviljongerna behövs helt enkelt inte så tidigt som man trodde. Räknas den punkten bort handlar det om en besparing på nio miljoner kronor i år.

– Jag ser inte att riskerna är jättestora, men absolut blir det en utmaning. Det här är ett förslag som skolledarna varit med om att ta fram och tror sig kunna hantera utan att det innebär för stor risk, säger Thomas Wiberg.

Samtidigt, i åtgärdsplanen räknas ett antal risker av olika slag upp?

– Absolut. Det finns alltid risker och de måste bedömas. Är det uppenbart att det blir jättefel? Det tror jag inte i det här fallet och där är det viktigt att ha perspektivet att det handlar om en effektivisering på nio av 300 miljoner.

Föräldrar är oroliga, vad kan du säga till dem?

– Jag tror inte att de behöver vara så oroliga. Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera och vi kommer inte att riskera att det blir ett jättestort problem. Vi ska göra så gott vi kan. Men vi måste titta på vilka effektiviseringar är möjliga att göra. Vi kan inte bara låtsas som ingenting när vi ser att vi har ett underskott.

Nykvarns kommun har under lång tid lyft fram skolan och har siktet inställt på att ha Sveriges bästa skola.

Är det rimligt att fortsätta sikta dit

– Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi ska ha Sveriges bästa skola och det jobbar vi för. Men det blir upp- och nedgångar på vägen, säger Thomas Wiberg.

Med tanke på det, känns det orättvist att skolan i Nykvarn inte får mer pengar?

– Orättvist vet jag inte, men jag önskar att det fanns mer pengar så att vi kunde få mer till skolan. Det är viktigt att kunna satsa för framtiden. Men vi måste också förhålla oss till de pengar vi har och använda dem klokt. Vi kan inte spendera pengar som vi inte har.

 

Mathias Jonsson, Länstidningen Södertälje

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande!

På länstyrelsens hemsida skriver de följande:

Fordonsindustrin är central för svensk industri och de industrinära tjänsteföretagen. Det är Sveriges största exportbransch och Sverige är en ledande leverantör internationellt. Stockholms län utgör tillsammans med länen i Östra Mellansverige ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon. Här samlas nära en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. Vi kallar denna del av landet för Fordonsdalen, landet runt Mälardalen är centrumets gravitationscentra.

Förhoppningen är att denna rapport ska utgöra ett underlag för en vidareutveckling av nya former av samverkan och investeringar som bidrar till omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att Sverige och Mälardalsregionen kan befästa sin ställning som en global ledare i att utveckla hållbara transportlösningar.

Här hittar du länkar till hela rapporten:

www.lansstyrelsen.se

www.nykvarn.se

EU-valet närmar sig och vi vill uppmana dig att rösta

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer alla medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi ställer inte upp i EU valet men vill uppmana alla att rösta ändå. Gör din röst hörd!

Här kan du läsa mer om valet:

Europaparlamentet

Europaportalen

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan KS 2018:38

Läs Vägtrafikplan KS 2018:38 på www.nykvarn.se

Generellt om planen

Planen baseras på omfattande bakgrundsdata och en god inventering av förekommande brister.

Punkt 4.2.6

I punkt 4.2.6 lanseras Trafikplats Marsta och på sidan 37 också värderingen att denna har högre prioritet är trafikplats Finkarby/Taxinge.

Nykvarnspartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att en Trafikplats Finkarby/Taxinge ska ha högre prioritet än Marsta. Skälet är att väg 576 som idag körs från Taxinge till centralorten och för pendlingsresor är kurvig och har många krön, låg kvalitet. En trafikplats som gör det möjligt att istället köra E20 är nödvändig för utveckling av Taxinge. För övrigt så har Trafikverket godkänt att en åtgärdsvalsstudie görs för avfart i Taxinge.

Punkt 3.3.2

I punkt 3.32 föreslås en vägförbindelse mellan ny bebyggelse bortom Sandtorp ner till Hökmossvägen/Karlslundsvägen och vidare norrut mot ny Trafikplats Marsta.

Nykvarnspartiet motsätter sig detta då vi skulle riskera att ytterligare öka trafiken på Hökmossvägen förbi två skolor. Ett villkor för att denna väg söderut ska göras är att en ny väg från Hökmossen/Farfarsudde ut till väg 509 öppnas som gör det möjligt att istället köra denna nya väg. En bro över järnvägen norrut är aktuell först när Trafikplats Marsta är genomförd. Detta innebär att till att börja med ska trafiken från ett utbyggt Sandtorp ledas via Maskinförarvägen.

Punkt 4.3.3

Nykvarnspartiet tycker förslaget att öppna upp Lillhagavägen är välmotiverat. Däremot så skulle vi gärna se att fler ”gamla” avstängningar ifrågasätts. Många av dessa förorsakar onödigt långa körsträckor. Med målet att minska bilresandet borde detta prioriteras. Naturligtvis beaktande trafiksäkerheten med 30 km/timmen.

Punkt 4.4.3

P-skiva på allmänna P-platser. En bra och praktisk lösning men överväg att ha en liknande bestämmelse på alla platser eftersom det lätt annars kan bli tråkiga missförstånd om man har olika tider.

Punkt 5.2  – Genomförandeplan

Nykvarnspartiet anser att Trafikplats Taxinge ska ha prioritet A. Samt att även väg 523 genom Sundsvik av trafiksäkerhetsskäl, framförallt för oskyddade trafikanter, ska prioriteras i Grupp A.

 

 

För Nykvarnspartiet

Karin Wallin
Ordförande-Gruppledare