Detaljplan för Hökmossbadet

Inom kort kommer detaljplanen för Hökmossbadet ut på granskning.

Utdrag från detaljplanen:

Planens syfte

Detaljplanens syfte är att utveckla Hökmossbadet och dess omgivningar till ett friluftsområde, med god tillgänglighet och stora skönhetsvärden samt en utbyggnad av bostäder längs Karlslundsvägen som innebär en förbättring av trygghet och tillgänglighet till området som helhet.

Planens läge

Detaljplanen ansluter direkt till tätortens tidigare etablerade bebyggelse och omfattar Hökmossbadet samt den före detta jordbruksfastigheten Älgbostad.

Planskede

Detaljplanen var ute på samråd under årsskiftet 2017/2018 och det fanns tillfälle att lämna synpunkter på förslaget. Under nästa skede i planprosessen, granskningsskedet, finns ytterligare ett tillfälle att lämna synpunkter. Synpunkterna och kommunens bemötande av dessa kommer att redovisas i en separat granskningsredogörelse

Planen i sin helhet finns på kommunens hemsida,  www.nykvarn.se/byggaboochmiljo/pagaendedetaljplan/hokmossen

Se även frågor och svar om detaljplanen för Hökmossbadet

Från politisk uppstickare till etablerad spelare: ”Känsla för vad medborgarna vill”

Artikel publicerad i Länstidningen 2019.12.07

När idén om att Nykvarn skulle bli en egen kommun föddes, skapades även Nykvarnspartiet. Med ett avstånd från både blå och röd ideologi har partiet överlevt toppar och dalar, berättar Leif Zetterberg som har varit med från start.

– Det är helt unikt i Sverige att ett lokalt parti har styrt så länge som vi har, säger Leif Zetterberg, styrelseledamot i Nykvarnspartiets och en av partiets ledande företrädare under många år.

1997 hölls en folkomröstning om Nykvarn skulle bli en egen kommun eller inte. 72 procent röstade ja och 1999 bildades Nykvarns kommun.

– Många engagerade sig i frågan , folk både med och utan politisk tillhörighet , för att bli en egen kommun. Och när vi väl blev egen kommun hade flera inte någon hemvist i ett etablerat parti, men ett enormt engagemang. Därmed skapades Nykvarnspartiet, säger Leif Zetterberg.

Att fylla listorna till det första kommunvalet var inte svårt, då partiet startades av folk med stora kontaktnät och ett brinnande engagemang – som i sin tur hittade andra som inte hade politisk bakgrund, men brann för Nykvarn, berättar Leif Zetterberg.

– Jag tror att den grund som lades från början gjorde att engagemanget lever också i dag. Vid alla val har vi haft väldigt bra resultat.

Med stor passion för sin hemmaplan, en vision om att göra det bästa för kommunen och ett avstånd till blockpolitikens ideologier blev partiet populärt, men hade svårt att organisera sig i kommunpolitiken till en början, menar Leif Zetterberg.

– I början var alla i partiet ganska politiskt oerfarna och fick inga ledande poster trots ett bra valresultat på 25 procent av rösterna. De första fyra åren var det därför svårt att driva en framgångsrik politik utifrån vår vision.

– Vid valet 2002, när vi hade lärt oss mer, fick vi 35 procent och blev största parti. Vi har haft väljarnas förtroende och har fortsatt att vara största parti i Nykvarn .

Rikspolitiken sattes åt sidan direkt och fokus lades på ”det som är bäst för Nykvarn”, ett mantra som levt kvar och blivit en grund i partiet.

Hur avgör man vad som är bäst för Nykvarn?

– Det gäller att ha förmåga att vara lyhörd för vad de som bor och verkar i Nykvarn har för önskemål. Kommunen är inte större än att det går känna av vilka frågor som är viktiga. Eftersom vi i partiet har personer med såväl vänster- som högersympatier, och dessutom personer med stora kontaktnät i Nykvarn, går det att få en känsla för vad medborgarna vill och måste tas upp på den politiska agendan, säger Leif Zetterberg.

Nykvarnspartiet fick snabbt en stark position, som i mångt och mycket hållits kvar. Ett undantag var valåret 2010, då de drev frågan om att ha två låg- och mellanstadieskolor, samt ett gemensamt högstadium. En idé som mötte motstånd, vilket visade sig i valresultatet.

– Vi hade en stor politisk opposition emot oss och en oro bland många invånare i Nykvarn för att det skulle bli både sämre och otryggare skolor. Efter omorganisationen har skolresultaten förbättrats så i efterhand kan vi konstatera att det var en riktig åtgärd.

Från att vara ett parti som föder frågetecken med sitt Nykvarnsfokus har Nykvarnspartiet blivit etablerat och känt bland invånarna, säger Leif Zetterberg.

Vad är ditt bästa minne från din tid med Nykvarnspartiet?

– Jag minns den valnatten när vi blev det största partiet. Då kände man att det kan hända grejer. Den valnatten var verkligen kul.

 

Izabelle Johannisson, www.lt.se

Varför ett Miljömotorcenter på före detta Ing1?

Artikel publicerad i Måsen 2019.06.15

Fordonsindustrin är Sveriges största exportbransch, 180 000 är direkt sysselsatta i fordonsindustrin och med de indirekt sysselsatta är det en halv miljon arbetstillfällen.

En tredjedel av den svenska fordonsindustrin finns här i Östra Sverige/Mälardalen (ca 160 000 jobb), därför kallad ”fordondsdalen” av Länsstyrelsens utredare.

Växthuseffekten och miljöproblem har tvingat fram politiska beslut, som satt denna för Sverige så viktiga näringsgren under stort förändringstryck. Fossila bränslen som bensin o diesel måste fasas ut.

Fordonsindustrin provar många nya system, batterier, elhybrider, vätgas/bränsleceller, gas, biobränslen mm. De tunga fordon som produceras i Södertälje har en något annorlunda problembild än personbilarna, men även för dessa fordon pågår många tester med olika typer av framdrift.

Scania är världsledande på bränslesnåla och rena dieselmotorer, denna kunskap tar sannolikt inte Scania in i framtiden. Nu måste man istället bli världsledande på minimal miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser.

En annan utveckling som pågår parallellt är autonoma och självkörande fordon.

Fordonsindustrin är global, så även växthuseffekten och för att klara den omvälvande förändring som fordonsindustrin nu står inför krävs kreativa lösningar, lösningar som snabbt måste testas i verkliga miljöer för att verifieras och komma ut på marknaden. Därför behöver nya testanläggningar för fältprovning byggas. Det redan ianspråktagna före detta övningsområdet på Ing1 är ett optimalt område utan bostäder, nära Scania, Mälardalen, KTH, Linköpings Tekniska Högskola, Kista (IT), Västerås (elektrocenter) nära flygplatser, järnväg, E20 och E4. För teständamål finns en yta av 2 ggr 3 kilometer avsatt. Till de som påstår att man ska vara på någon annan plats kan man fråga sig, var hittar man en så stor yta med motsvarande kvaliteter?

Javisst kommer denna yta att utsättas för en lokal miljöpåverkan, men den nationella och globala miljönyttan som kommer att skapas här, kommer med råge att väga upp denna.

Om fordonsindustrin inte klarar av den drastiska omställning man står inför riskerar man att gå samma öde till mötes som Facit. Deras specialitet var inte dieselmotorer utan man var världsledande på mekaniska räknemaskiner.

Mycket av de fakta som här presenterats finns i Länsstyrelsens Rapport 2019:1 ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” Fordonsindustrins betydelse i Östra Mellansverige framtagen av Jan Lindoff.

 

Jan Brolund, Nykvarnspartiet

 

NP-politiker vill lugna Nykvarns föräldrar: ”Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera”

Artikel publicerad i Länstidningen 2019.05.21

Thomas Wiberg, ordförande för utbildningsnämnden i Nykvarn, medger att det ekonomiska läget är tufft, men han vill samtidigt tona ner riskerna med sparförslaget.

– Vi har bett förvaltningen om ett förslag på effektiviseringar som är möjliga att göra utan att vi tar för stor risk att äventyra kvaliteten i skolan, säger Thomas Wiberg.

Utbildningsnämnden behöver spara närmare 30 miljoner kronor för att få ihop budgeten i år. Men det går inte. Utbildningschef Susanne Englund har i stället tagit fram ett sparförslag på tio till tolv miljoner som skolpolitikerna har klubbat.

Till exempel sparas fyra miljoner kronor på grundskolorna genom att ett antal tjänster, oklart hur många, tas bort och klasser slås ihop. Lika mycket sparas inom förskolan, bland annat genom att vakanta förskollärartjänster ersätts med barnskötare, som har lägre lön.

Detta betyder att utbildningsnämnden ändå måste få hjälp med resten av underskottet, cirka 18 miljoner, från kommunstyrelsen.

Thomas Wiberg vill sätta besparingen i perspektiv genom att påpeka att utbildningsnämndens totala budget är på närmare 300 miljoner. Dessutom ser han inte punkten om förskolepaviljonger som en besparing, utan som att en utgift flyttas fram till nästa år. Paviljongerna behövs helt enkelt inte så tidigt som man trodde. Räknas den punkten bort handlar det om en besparing på nio miljoner kronor i år.

– Jag ser inte att riskerna är jättestora, men absolut blir det en utmaning. Det här är ett förslag som skolledarna varit med om att ta fram och tror sig kunna hantera utan att det innebär för stor risk, säger Thomas Wiberg.

Samtidigt, i åtgärdsplanen räknas ett antal risker av olika slag upp?

– Absolut. Det finns alltid risker och de måste bedömas. Är det uppenbart att det blir jättefel? Det tror jag inte i det här fallet och där är det viktigt att ha perspektivet att det handlar om en effektivisering på nio av 300 miljoner.

Föräldrar är oroliga, vad kan du säga till dem?

– Jag tror inte att de behöver vara så oroliga. Vi kommer att göra det bästa för att det här ska fungera och vi kommer inte att riskera att det blir ett jättestort problem. Vi ska göra så gott vi kan. Men vi måste titta på vilka effektiviseringar är möjliga att göra. Vi kan inte bara låtsas som ingenting när vi ser att vi har ett underskott.

Nykvarns kommun har under lång tid lyft fram skolan och har siktet inställt på att ha Sveriges bästa skola.

Är det rimligt att fortsätta sikta dit

– Ja, det tycker jag absolut att vi ska göra. Vi ska ha Sveriges bästa skola och det jobbar vi för. Men det blir upp- och nedgångar på vägen, säger Thomas Wiberg.

Med tanke på det, känns det orättvist att skolan i Nykvarn inte får mer pengar?

– Orättvist vet jag inte, men jag önskar att det fanns mer pengar så att vi kunde få mer till skolan. Det är viktigt att kunna satsa för framtiden. Men vi måste också förhålla oss till de pengar vi har och använda dem klokt. Vi kan inte spendera pengar som vi inte har.

 

Mathias Jonsson, Länstidningen Södertälje

Mälardalens betydelse för fordonsindustrins omställning till hållbara transportlösningar

Igår  lanserades rapporten ”Fordonsdalen och framtidens mobilitet” hos Länsstyrelsen i Stockholm. Rapporten belyser Mälardalens betydelse för fordonsindustrin och varför en omställning till elektromobilitet är så viktigt. Vi i Nykvarn kan komma att vara högst delaktiga i den utvecklingen i och med de långt framskridna planerna kring en testbana i Mörby. Superspännande!

På länstyrelsens hemsida skriver de följande:

Fordonsindustrin är central för svensk industri och de industrinära tjänsteföretagen. Det är Sveriges största exportbransch och Sverige är en ledande leverantör internationellt. Stockholms län utgör tillsammans med länen i Östra Mellansverige ett globalt centrum för utveckling och tillverkning av tunga fordon. Här samlas nära en tredjedel av Sveriges alla anställda inom fordonsindustrin. Vi kallar denna del av landet för Fordonsdalen, landet runt Mälardalen är centrumets gravitationscentra.

Förhoppningen är att denna rapport ska utgöra ett underlag för en vidareutveckling av nya former av samverkan och investeringar som bidrar till omställningen till ett fossilfritt transportsystem och att Sverige och Mälardalsregionen kan befästa sin ställning som en global ledare i att utveckla hållbara transportlösningar.

Här hittar du länkar till hela rapporten:

www.lansstyrelsen.se

www.nykvarn.se