Budgetförslag 2022 – För ett stabilt och hållbart Nykvarn 

Vi väljer att i budgeten prioritera insatser för våra barn och unga, vår utemiljö och vårt klimat. Högt prioriterat är också fiberutbyggnad, kommunens vatten- och avloppsnät och en stärkt kommunal service.

Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har nu enats om ett budgetförslag för 2022 och flerårsplan för 2023–2024.

Snart är vi 12 000 invånare i Nykvarn. Det är otroligt positivt samtidigt som det ställer höga krav på oss för att fortsätta leverera kommunal service med hög kvalitet.

Vi har i Nykvarn de senaste åren investerat i samhällsviktiga lokaler – vattentorn, Furuborghallen, Furuborgskolan, Lillhaga förskola. Det ger ökade kostnader inom både finansiering och drift. Trots det så lägger vi fram en stark budget med nya satsningar.

Extra satsning på förskolan

I Nykvarn har vi bra förskolor med hög kvalitet och fantastiska medarbetare. Våra barn är av högsta prioritet och att de får utvecklas i en trygg och stabil miljö, såväl i sina hem som i förskola och skola. Vi ser ett behov av att minska antalet barn i grupperna på våra förskolor. Därför får utbildningsnämnden ett riktat tillskott om 2 miljoner kronor.

Fler gymnasieelever

I juni 2022 går en stor årskull elever ut årskurs 9 och är därefter redo att börja gymnasiet. För det kompenserar vi fullt ut med 2,8 miljoner kronor.

Fortsatta förebyggande insatser

I budget 2021 satsade vi på förebyggande arbete för unga och familjer. Det fortsätter vi med under 2022. Ungdomscoacher har börjat arbeta för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Stödverksamheten för familjer har byggts ut och vi fortsätter utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst.

Investeringar i vår utemiljö

Vi sätter av medel för att underhålla våra fastigheter och här riktar vi specifika resurser till kultur- och fritidssektorn. Särskilda anslag föreslås till bryggor vid Lövnäsbadet, vinterbadplats, konstgräsplanen Qulan och minigolfbanorna i Folkets park. Vi vill också anslå medel till förskönande åtgärder för vår kulturmiljö i Nykvarns tätort.

Trafikplats Taxinge

Gamla Strängnäsvägen är hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro och alla boende i Taxinge – som dessutom är ett av våra största besöksmål. På grund av den intensiva trafiken har vi länge förhandlat med Trafikverket för att få en ny trafikplats på E20 i Taxinge. Förhandlingarna har ännu inte gett något resultat och därför avsätter vi nu medel för att projektera en lösning och investera i en Trafikplats Taxinge. En bonus blir att en sådan ny avfart avlastar Turinge trafikplats som tidvis är överbelastad.

Större ansvar för miljö och klimat

I Nykvarn ska hållbarhetsperspektivet gå som en röd tråd genom alla våra verksamheter, styrdokument och planer. Kommunens miljöprogram med miljöpolicy och miljömål ger oss förhållningssätt och ambitioner för alla våra verksamheter.

Vi riktar resurser för att anställa en miljö- och klimatstrateg som ska fokusera på konkreta åtgärder för att minska vårt miljöavtryck och vår klimatpåverkan. Vi sätter också av medel för att arbeta fram en koldioxidbudget.

Fortsatt utveckling av Stockholm Syd Mörby

Näringslivet är viktigt för Nykvarns utveckling. Dels för att värna om och skapa fler arbetstillfällen men det handlar även om skatteintäkter för vår gemensamma välfärd. För att möjliggöra den fortsatta utvecklingen behöver vi satsa på infrastrukturen i Mörby. Vi arbetar därför vidare med detaljplaner för området så att mer mark kan färdigställas för industriändamål.

Förbättrade förutsättningar för det digitala samhället

Vårt mål är att alla som bor och arbetar i Nykvarn ska kunna vara en del av det digitala samhället. Därför prioriterar vi det fortsatta arbetet med att ge så många som möjligt i Nykvarn tillgång till bredband. Den digitala servicen i kommunen är viktig och det kommande året skapar vi förutsättningar för en enkel och bra hemsida där medborgarna har tillgång till digitala tjänster.

Vatten och avlopp

Nu ska vi inte längre bara lappa och laga de gamla VA systemen. Nu sätter vi igång en förebyggande underhållsplan där vi successivt byter ut äldre ledningssystem.

 

Gunilla Lindstedt (NP)

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Budgetförslaget i sin helhet (PDF)

Se även budgetförslaget på Nykvarn.se