Frågor och svar om budgetarbetet 2019

Budgetarbetet har engagerat och många Nykvarnsbor har undrat vad som händer. På den här sidan har vi samlat alla de frågor vi fått och försökt svara så gott det går. Vi är medvetna om att svaren inte på något sätt är heltäckande men hoppas att de är till nytta ändå.

Om du har ytterligare frågor som du skulle vilja ha svar på, ta kontakt med någon av oss politiker eller skicka ett mejl till kontakt@nykvarnspartiet.se

Till vad används våra skattepengar?

Väldigt grovt beskrivet går 50% till skola och utbildning, 25% till vård och äldreomsorg. Resterande 25% går till alla andra kostnader ex. kultur, skötsel av gator, räddningstjänst mm. 85% av alla kommunens kostnader går till löner.

Hur ser ekonomin i Nykvarn ut i sin helhet?

Ekonomin är god. Nykvarn har stora marktillgångar men vår driftsbudget går inte ihop. 2019 saknas ca. 50 milj.

Vad är en driftsbudget?

I driftsbudgeten ligger alla löpande kostnader för kommunen och de betalas med våra skattepengar. Exempelvis löner, amorteringar, uppvärmning m.m.

Vad är en investeringsbudget?

Investeringsbudgeten består av större engångskostnader tex byggnader. Utgifterna där betalas med medel som kommer från bland annat markförsäljning.

Varför kan vi inte använda pengarna vi har i investeringsbudgeten nu när budgeten inte går ihop?

Dessa två är helt separata budgetar och man får inte flytta pengar mellan dem. Det är reglerat i svensk lag som kommunen måste följa.

Vilka olika områden kommer att påverkas av nedskärningar?

Alla områden har effektiviseringskrav, alla kommer att påverkas.

Kommer vi att använda vår buffert?

Tyvärr det kan vi inte, den tog i princip slut 2018.

Varför höjer vi inte bara skatten?

Vi måste förhålla oss till de pengar vi har och använda dem klokt. En anledning till att vi vill vänta med att höja skatten är att vi vet att inom några år kommer den stora gruppen med 40-talister blir gamla och därmed kommer kostnaderna för kommunen att öka.

Hur hög är vår skatt i förhållande till andra kommuner?

Nykvarn har tredje högsta skatten i Stockholms län endast Södertälje och Botkyrka har högre skatt, övriga 22 kommuner har lägre skatt än Nykvarn. Skatteintäkterna är 611,6 miljoner kr.

Hur går det för andra kommuner?

25% av alla Sveriges kommuner, och 33% av alla regioner, höll inte sin budget 2018.

Vad blir konsekvenserna om vi fortsätter att ha budgetunderskott?

Man måste täcka upp ett minusresultat inom tre år, om vi inte klarar det tillsätts en “Statlig Överförmyndare” som ser till att vi får en budget i balans.

När befolkningen ökar borde vi få in mer skattepengar. Varför räcker inte de till?

Jo vi får mer skatt då, men dilemmat är att de som flyttar till kommunen den 1/11 betalar inte skatt i Nykvarn på ett helt år, men kostnaden för skola vård och omsorg kommer omedelbart. Detta är ett dilemma för kommuner som växer.

Vad är politikers uppdrag och vad är tjänstemännens?

Enkelt uttryckt så ska politiker tala om VAD som ska göras och tjänstemännen HUR det ska göras.

Vem betalar för nya kommunhuset och nya centrum?

Det gör ägarna, inte kommunen. Slättö bygger i centrum. Samhällsbyggnadsbolaget bygger det nya kommunhuset och kommunens tjänstemän kommer att vara hyresgäster.

Vem betalar för vattentornet?

Det gör kommunen och pengarna tas från investeringsbudgeten. Vattentornet gör oss mindre sårbara vid ett avbrott.

Varför bygger vi Furuborghallen?

En del av hallen är ett måste på grund av att mellanstadiet på Furuborgskolan ska ha en idrottshall, övrigt är en investering som möjliggör kultur- och fritidsaktiviteter för nykvarnsbor.

Hur påverkar Furuborghallen kommunens ekonomi?

Driftskostnaden har av förvaltningen beräknats till 6,5 miljoner/år. Vi kommer även att titta på om det är möjligt att hyra ut hallen till olika evenemang.

Varför är Lillhaga förskola försenad?

Investeringsbeloppet var för högt, därför skickade Kommunstyrelsen ärendet tillbaka till tjänstemännen. Det var extra viktigt för vi ska ha råd att bygga fler förskolor i framtiden. Efter ett omtag i förvaltningen fick man fram en förskola som hade 10 miljoner kronor lägre investeringskostnad, därefter godkändes investeringen.

Varför byggs det så mycket i Nykvarn?

Hela Stockholmsregionen växer och många vill bo och leva i Nykvarn helt enkelt.

Kan ni som politiker bromsa utbyggnadstakten?

Ja i viss mån, fast det går ganska långsamt eftersom många detaljplaner redan är antagna.

Är det klokt att nyinvestera och växa om vi inte har råd att drifta?

På lång sikt så innebär det att vi blir större och starkare med ett större skatteunderlag. Vi tror att det vi upplever nu är växtvärk som vi med effektiviseringar kommer att komma över.

Måste vi ha så många politiker?

En kommun av Nykvarns storlek måste ha 31 ordinarie politiker i Kommunfullmäktige och ersättare därtill, ett mindre antal skulle vara ett lagbrott.

Varför flyttades terminens sista Kommunfullmäktigemöte till Taxinge?

Det är en tradition att ett Kommunfullmäktige hålls i Taxinge varje år, delvis för att markera att politiken är till för hela Nykvarn och allt inte ska beslutas inne i centralorten.

Uppdaterad 2019-06-25