Vår vallista inför valet 11 sep 2022

Som tidigare år har vi med ett målmedvetet arbete lyckats få in medlemmar i olika åldrar från alla delar av Nykvarns kommun. Vi vill på så sätt kunna fånga upp frågor som är viktiga för Nykvarnsborna i hela kommunen.

Vi är stolta över fördelningen i vallistan både när det gäller kön, ålder, geografisk spridning och att vi fått in många nya medlemmar som vill engagera sig politiskt.

 • Kvinnor: 17 st = 40%
 • Män: 25 st = 60%
 • Nya: 15 st = 38%
 • Åldersfördelning: 18 – 83 år

Se presentation av våra kandidater till Nykvarns kommunfullmäktige:

Nykvarnspartiets vallista 2022.pdf

 

Kandidater:

 1. Gunilla Lindstedt
 2. Peter Nyman
 3. Karin Wallin
 4. Niklas Hedin
 5. Åsa Sternrot
 6. Jan Brolund
 7. Mervi Ulvbane
 8. Christopher Sjögren
 9. Sofia Cedergren
 10. Per Salberg
 11. Sanna Jensen Kangas
 12. Håkan Robertsson
 13. Emma Hellström
 14. Bertil Svensson
 15. Malin Westergren
 16. Anders Roos
 17. Linn Forssén
 18. Mats Dahlensjö
 19. Alva Kasselskog
 20. Leif Zetterberg
 21. Fanny Sundgren
 22. Urban Söder
 23. Camilla Johansson
 24. Per Eklöf
 25. Anna-Lena Berg
 26. Christer Nyström
 27. Lena Ramdani
 28. Bengt Lindén
 29. Malin Lindstedt
 30. Walter Pella
 31. Tina Lind
 32. Thomas Lindstedt
 33. Ylva Åström
 34. Thorbjörn Wallin
 35. Carl-Eric Olsson
 36. Lars Karlsson
 37. Mats Wallin
 38. Björn Hasselrot
 39. Arne Källhus
 40. Jan Holmqvist
 41. Dan Fagerlund
 42. Runar Andersson

Välkommen till öppna möten tillsammans med oss

Som Nykvarns kommuns ledande politiska parti under de senaste 18 åren vill vi
träffa dig som bor i Nykvarn för att förutsättningslöst diskutera var vi står idag
och var du vill att vi ska vara i morgon.

Väl mött till följande temarelaterade möten i Qulturum Sländans konferenslokal,
i anslutning till Nykvarns kommuns bibliotek:

 

Tema: Vård och omsorg
Onsdagen den 6/4, kl.19:00 – 21:00

Tema: Förskola och skola
Onsdagen den 4/5, kl.19:00 – 21:00

Tema: Samhällsbyggnad, Kultur och Fritid
Onsdagen den 11/5, kl.19:00 – 21.00

DESSUTOM:
Träffa Nykvarnspartiet i Taxinge bygdegård
Onsdagen den 25/5, kl.19:00 – 21:00

På nytt – Varmt välkommen!

Ett levande centrum är viktigt därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby

Etableringsstrategin för Stockholm Syd Mörby klubbades under det senaste Kommunstyrelsemötet, 2021-11-30. Då beslutades att i Mörby kan det finnas personaltäta verksamheter och kompletterande verksamheter, såsom träningsanläggningar, restauranger och kanske ett hotell i framtiden. Det ska vara ett område med ett levande företagsklimat. Dagligvaruhandel kommer inte att vara tillåtet.

Vi värnar om ett levande centrum och vi värnar om tillgängligheten därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby.

Hur lockande det än kan låta med en stor matbutik i Mörby vore det inte att ta ett samhällsansvar. Vi vill ha ett levande centrum med många butiker som är tillgängliga, inte minst med tanke på våra äldre. Vi vill gärna ha fler livsmedelsbutiker, konkurrens är bra, men vi vill ha det i vårt centrum. Det finns alltför många exempel där man bygger satelliter med stora livsmedelsbutiker och så dör centrum. Den vägen vill vi inte gå.

I flera europeiska länder finns restriktioner mot etablering av nya köpcentrum utanför samhällen. Dock inte i Sverige. Skälet till att dessa restriktioner finns är att centrumhandeln slås ut när det byggs stora köpcentra utanför samhällen. Externa köpcentrum bidrar också till ökad biltrafik och därmed ökad belastning på miljön. Alltså motverkar externa köpcentrum våra miljömål och människor, utan tillgång till bil, får sämre service.

Ett positivt exempel som visar en klar koppling mellan ett stort affärsutbud centralt i tätorten och en restriktiv hållning mot externa köpcentrum är Lund. De har lyckats väl och har idag ett högt index för centrumhandel i Sverige. Detta har uppnåtts genom en medveten satsning på att bevara centrumhandeln och avvisa stora köpcentra utanför tätorten.

Trafikplats Taxinge finns i budget för 2022

Infrastruktur är en av kommunens kärnverksamheter och det är viktigt att få till hållbara trafiklösningar för vägarna inom kommunen. Väg 576, Gamla Strängnäsvägen, är idag hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro, alla boende i Taxinge samt vårt största besöksmål, Taxinge slott. Det är bara en tidsfråga innan det händer någon allvarlig olycka. Därför avsätter vi nu medel för att projektera en lösning och investera i en Trafikplats Taxinge.

Den nya avfarten kommer även att avlasta Turinge trafikplats som tidvis är mycket överbelastad. Under rusningstid kan det bildas en kö ända ut på E20.

Kommunen har förhandlat med Trafikverket för att få till en Trafikplats Taxinge. De anser att kommunen bör bekosta en åtgärdsvalstudie om de över huvudtaget ska driva frågan vidare. Eftersom förhandlingarna inte har gett något resultat, och väntas inte att göra det under en överskådlig tid har vi valt att gå vidare på egen hand.

I ett första skede anslås medel för en utredning kring trafikplats Taxinge. Syftet med utredningen är att samla ytterligare fakta och argument för att få Trafikverket att prioritera en avfart i Taxinge i närtid. Nykvarns kommun kan sedan avgöra i vilken omfattning kommunen ska ingå som medfinansiär tillsammans med Trafikverket och eventuellt andra intressenter.

Det finns många exempel på kommunala initiativ till medfinansiering av väginvesteringar. Ett exempel är när Nykvarn och Södertälje bidrog med kapital till motorvägsavfarten vid Almnäs.

Om man ska få hela landet att leva, inklusive Taxinge, behövs en väl fungerande infrastruktur. Därför söker vi nu nya vägar för att flytta fram vår förhandlingsposition gentemot Trafikverket.

 

Budget och flerårsplan 2022 -2024 antogs av Kommunfullmäktige 4 nov 2021.

Läs mer om Budget och flerårsplan 2022-2024

Budgetförslag 2022 – För ett stabilt och hållbart Nykvarn 

Vi väljer att i budgeten prioritera insatser för våra barn och unga, vår utemiljö och vårt klimat. Högt prioriterat är också fiberutbyggnad, kommunens vatten- och avloppsnät och en stärkt kommunal service.

Nykvarnspartiet, Moderaterna och Miljöpartiet har nu enats om ett budgetförslag för 2022 och flerårsplan för 2023–2024.

Snart är vi 12 000 invånare i Nykvarn. Det är otroligt positivt samtidigt som det ställer höga krav på oss för att fortsätta leverera kommunal service med hög kvalitet.

Vi har i Nykvarn de senaste åren investerat i samhällsviktiga lokaler – vattentorn, Furuborghallen, Furuborgskolan, Lillhaga förskola. Det ger ökade kostnader inom både finansiering och drift. Trots det så lägger vi fram en stark budget med nya satsningar.

Extra satsning på förskolan

I Nykvarn har vi bra förskolor med hög kvalitet och fantastiska medarbetare. Våra barn är av högsta prioritet och att de får utvecklas i en trygg och stabil miljö, såväl i sina hem som i förskola och skola. Vi ser ett behov av att minska antalet barn i grupperna på våra förskolor. Därför får utbildningsnämnden ett riktat tillskott om 2 miljoner kronor.

Fler gymnasieelever

I juni 2022 går en stor årskull elever ut årskurs 9 och är därefter redo att börja gymnasiet. För det kompenserar vi fullt ut med 2,8 miljoner kronor.

Fortsatta förebyggande insatser

I budget 2021 satsade vi på förebyggande arbete för unga och familjer. Det fortsätter vi med under 2022. Ungdomscoacher har börjat arbeta för att förhindra att ungdomar hamnar i kriminalitet. Stödverksamheten för familjer har byggts ut och vi fortsätter utveckla samarbetet mellan skola och socialtjänst.

Investeringar i vår utemiljö

Vi sätter av medel för att underhålla våra fastigheter och här riktar vi specifika resurser till kultur- och fritidssektorn. Särskilda anslag föreslås till bryggor vid Lövnäsbadet, vinterbadplats, konstgräsplanen Qulan och minigolfbanorna i Folkets park. Vi vill också anslå medel till förskönande åtgärder för vår kulturmiljö i Nykvarns tätort.

Trafikplats Taxinge

Gamla Strängnäsvägen är hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro och alla boende i Taxinge – som dessutom är ett av våra största besöksmål. På grund av den intensiva trafiken har vi länge förhandlat med Trafikverket för att få en ny trafikplats på E20 i Taxinge. Förhandlingarna har ännu inte gett något resultat och därför avsätter vi nu medel för att projektera en lösning och investera i en Trafikplats Taxinge. En bonus blir att en sådan ny avfart avlastar Turinge trafikplats som tidvis är överbelastad.

Större ansvar för miljö och klimat

I Nykvarn ska hållbarhetsperspektivet gå som en röd tråd genom alla våra verksamheter, styrdokument och planer. Kommunens miljöprogram med miljöpolicy och miljömål ger oss förhållningssätt och ambitioner för alla våra verksamheter.

Vi riktar resurser för att anställa en miljö- och klimatstrateg som ska fokusera på konkreta åtgärder för att minska vårt miljöavtryck och vår klimatpåverkan. Vi sätter också av medel för att arbeta fram en koldioxidbudget.

Fortsatt utveckling av Stockholm Syd Mörby

Näringslivet är viktigt för Nykvarns utveckling. Dels för att värna om och skapa fler arbetstillfällen men det handlar även om skatteintäkter för vår gemensamma välfärd. För att möjliggöra den fortsatta utvecklingen behöver vi satsa på infrastrukturen i Mörby. Vi arbetar därför vidare med detaljplaner för området så att mer mark kan färdigställas för industriändamål.

Förbättrade förutsättningar för det digitala samhället

Vårt mål är att alla som bor och arbetar i Nykvarn ska kunna vara en del av det digitala samhället. Därför prioriterar vi det fortsatta arbetet med att ge så många som möjligt i Nykvarn tillgång till bredband. Den digitala servicen i kommunen är viktig och det kommande året skapar vi förutsättningar för en enkel och bra hemsida där medborgarna har tillgång till digitala tjänster.

Vatten och avlopp

Nu ska vi inte längre bara lappa och laga de gamla VA systemen. Nu sätter vi igång en förebyggande underhållsplan där vi successivt byter ut äldre ledningssystem.

 

Gunilla Lindstedt (NP)

Kommunstyrelsens ordförande 

 

Budgetförslaget i sin helhet (PDF)

Se även budgetförslaget på Nykvarn.se