Valprogram 2022

Här nedan kan du läsa om hur vi i Nykvarnspartiet vill att Nykvarns kommun ska utvecklas under nästa mandatperiod.

Valprogram 2022.pdf


Barnen är vår framtid

Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och växa upp i trygghet.

Skolan är högsta prioritet och vår vision är att vi har Sveriges bästa skola. Alla barn i skolan ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Våra förskolor och skolor ska vara i ett gott skick och ha utemiljöer med gott om grönska och solskydd.

DET HÄR VILL VI:

● Fortsätta satsningen på att minska antal barn i förskolegrupper, med färre barn per vuxen och per avdelning.

● Förskola och skola ska vara tillgänglig för alla.

● Fortsatt hög andel elever med gymnasiebehörighet.

● Öka tryggheten i skolan för fortsatt studiero.

● Samarbetet mellan Vård- och omsorgsenheten och skolan fördjupas för att bättre kunna hjälpa ”hemmasittare” bland skol- ungdomar.

● Ökad satsning på barns och ungdomars psykiska hälsa samt deras riskbeteende inom kriminalitet och droger.

● Kulturskolans utbud breddas och utvecklas i nya lokaler.

● Möjliggöra byggnation av nya förskolor när behov uppstår.

● Utveckla våra förskole- och skolgårdar med mer skugga och grönska, till exempel genom att plantera fruktträd och bärbuskar.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade arbete med hållbar och klimatsmart mat.

 


Våra äldre ska känna sig trygga

genom att vård och omsorg finns för alla och håller hög kvalitet.

Alla Nykvarnsbor som kommer i kontakt med organisationen inom vård och omsorg ska känna att de får snabb hjälp och stöd till att stärka sin egen förmåga att klara sin tillvaro och känna sig trygga i vardagen.

DET HÄR VILL VI:

● Bygga ett nytt särskilt boende (SÄBO) för äldre som kompletterar eller ersätter Lugnet.

● Nya trygghetsboenden, vilket ger äldre möjlighet att sälja sina ofta för stora villor.

● Medarbetare i hemtjänsten och på äldreboendet ska ha relevant utbildning, därför är det viktigt att de statliga stöden för kompetensutveckling inom vården utnyttjas fullt ut.

● Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa genom t.ex. mer “öppna ingångar”.

● Prioritera arbetet mot våld i nära relationer.

● Säkra en god dialog och en fortsatt utveckling av insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

● Stöd till medborgare som hjälper anhöriga eller vänner genom att skapa ett anhörig- centrum för stöd, samvaro och information.

● Satsningar på förbättringar av seniorernas fysiska hälsa genom bidrag till rörelseaktiviteter i grupp.

 


Vi ska ha attraktiva bostäder

för gammal som ung, ett levande centrum och bra hållbara kommunikationer.

Vi ska ha bra kommunikationer i, till och från Nykvarn. Det ska finnas mycket goda möjligheter att ta sig fram på ett miljövänligt sätt med kollektivtrafik, bil och cykel. Vårt centrum ska kännas välkomnande, varmt och tryggt.

DET HÄR VILL VI:

● Bevara strukturen som villasamhälle, med 70% småhus genom att prioritera nya bostadsområden med större andel villor och radhus.

● Ha en mångfald av boendeformer för att göra det möjligt att i Nykvarn hitta den boendeform som passar den aktuella livssituationen.

● Bygga fler seniorbostäder.

● Investera i nya alléer, planteringar och parker.

● Anlägga en naturskön och säker gång- och cykelväg till Sundsvik.

● Arbeta för en ny västra avfart på E20.

● Etablera en cykelled till Taxinge med möjlighet att ta sig vidare till Mariefred.

● Stationsbyggnad eller pendlarcentrum med väntsal vid tågstationen.

● I anslutning till Nykvarns station vill vi bygga ett låst cykelgarage.

● Fortsätta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans med polisen.

● Vårt centrum ska vara levande och välkomnande med uteservering, bänkar att sitta på, planteringar, träd, buskar och vacker stenläggning.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga platser, bland annat i centrum.

● Det skall vara helt, rent, snyggt och tryggt på våra vägar, parker och torg.

● Pendlarparkeringen vid stationen byggs ut vid ökat framtida behov.

● Anlägga en pendlarparkering vid motorvägen för att underlätta samåkning med bil.

 


Vi hushåller med våra resurser

för att ha mer att fördela i vår välfärd. Kommunen är tillgänglig och förutsägbar.

Vi ska ha en fortsatt bra ekonomi där visionen är att investeringar i vår välfärd finansieras med eget kapital. Kommunen ska vara tillgänglig för alla, förutsägbar och transparent.

DET HÄR VILL VI:

● En gemensam värdegrund tas fram som fokuserar på det som är viktigt för Nykvarnsborna.

● Ny och lättillgänglig webbplats tas fram i kommunen så att alla kan få tillgång till information och tjänster utifrån sina förutsättningar.

● Kommunen ska ha en välskött ekonomi i balans.

● Varje skattekrona används på det bästa och mest effektiva sättet.

● Effektiv förvaltning som jobbar med ständiga förbättringar.

● Det ska vara enkelt att komma i kontakt med tjänstemän och politiker.

● Fortsätta amortera på våra lån genom markförsäljning i Mörby.

 


Det ska gå att leva hållbart i vår kommun

Vi tar hand om vår naturnära kommun genom att vårda skogar, sjöar och naturreservat.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och kommuner är viktiga motorer i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska vara med i den omställningen. Vi ska värna närheten till grönska i form av träd och annan växtlighet, vilket gynnar både vårt välbefinnande och den biologiska mångfalden.

DET HÄR VILL VI:

● Bygga en återvinningscentral i centrala Nykvarn vilket skulle minska behovet att köra bil och det ger även nya möjligheter till återbruksverksamhet lokalt.

● Ta fram tydliga klimatmål för kommunens verksamheter.

● Styra miljöarbetet med hjälp av den beslutade koldioxidbudgeten.

● Gynna den biologiska mångfalden genom att plantera träd och annan grönska runt om i vår kommun.

● Göra det lätt att ta sig runt i Nykvarn genom att promenera eller ta cykeln istället för bilen.

● Bygga fler gång och cykelvägar, bland annat till Sundsvik.

● Inventera växtligheten för att kunna skydda extra värdefulla växter.

● Skapa miljöer där bin och andra insekter kan frodas, bland annat genom att låta valda delar av kommunens större gräsytor förbli oklippta blommande ängar.

● Förstärka kompetens gällande gröna frågor genom att se över om det är möjligt att anställa en kommunekolog, eller köpa tjänsten från en närliggande kommun.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade arbete med hållbar och klimatsmart mat till kommunens alla matsedlar.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga platser, bland annat i centrum.

● Alla nya kommunala fastigheter ska förses med solceller. Vi ser gärna att även privata fastighetsägare gör detsamma.

● Bygga en större park med solceller, för att öka kommunens självförsörjningsgrad och minska vårt gemensamma CO2-avtryck.

 


Alla som vill ska ha möjlighet till idrott

Det är nära till spontan aktivitet och friluftsliv.

Spontan aktivitet och friluftsliv ska vara lättillgängligt genom närheten till grönytor och våra fina naturområden. Nykvarns många fantastiska idrottsföreningar ska ha de rätta förutsättningarna för att kunna växa, vara aktiva och framgångsrika.

DET HÄR VILL VI:

● Skydda Alcrofältet och Oxvreten från annan exploatering genom att ta fram en styrande detaljplan över området.

● Fortsätta utveckla Furuborgsområdet till att bli Nykvarns idrottsområde.

● Rusta upp och fortsätt att utveckla kommunens idrottsanläggningar.

● Öppna upp området Älgbostad/Hökmossbadet så att det känns välkomnande och fler vill vistas där.

● Det ska vara lätt att ta sig till våra rekreationsområden genom att promenera eller ta cykeln istället för bilen.

● Synliggöra fler naturområden med tydliga entréer med skyltar, till exempel vid Torvmossen.

 


Det ska vara enkelt att driva företag i Nykvarn

Befintliga och nya företag ska kunna utvecklas och växa.

Vi vill se ett Nykvarn som växer med
nya företag, där både befintliga och nya företag är framgångsrika och som anser sig finnas på rätt plats. Besöksnäringen är viktig för Nykvarn och ska även i framtiden finnas på kartan som självklara besöksmål i Sverige.

DET HÄR VILL VI:

● Utveckla kommunens service till företagen, genom att erbjuda snabb dialog och stöd.

● Möjliggöra för fler företagsetableringar i attraktiva lägen ex. i Mörby.

● Verka för ett stort utbud av verksamheter i centrum.

● Klättra i näringslivsrankingen, genom att vara lyhörda för näringslivets behov.

● Fortsätta arbetet med att förbättra dialogen med näringslivet bland annat genom ett fördjupat samarbete i näringslivsrådet, företagsbesök och nätverksträffar.

● Fortsatt arbete med att utveckla miljömotorcentrum i Sthlm Syd – Mörby.

● Detaljplanerna på Mörby ska möta olika kunders behov, stora och små tomter, friköpta eller arrenderade.

 

Vi hoppas att vi får ditt förtroende att fortsätta leda Nykvarn de kommande åren, genom att du röstar på Nykvarnspartiet i valet till kommunfullmäktige den 11 september.

Vår vallista inför valet 11 sep 2022

Som tidigare år har vi med ett målmedvetet arbete lyckats få in medlemmar i olika åldrar från alla delar av Nykvarns kommun. Vi vill på så sätt kunna fånga upp frågor som är viktiga för Nykvarnsborna i hela kommunen.

Vi är stolta över fördelningen i vallistan både när det gäller kön, ålder, geografisk spridning och att vi fått in många nya medlemmar som vill engagera sig politiskt.

 • Kvinnor: 17 st = 40%
 • Män: 25 st = 60%
 • Nya: 15 st = 38%
 • Åldersfördelning: 18 – 83 år

Se presentation av våra kandidater till Nykvarns kommunfullmäktige:

Nykvarnspartiets vallista 2022.pdf

 

Kandidater:

 1. Gunilla Lindstedt
 2. Peter Nyman
 3. Karin Wallin
 4. Niklas Hedin
 5. Åsa Sternrot
 6. Jan Brolund
 7. Mervi Ulvbane
 8. Christopher Sjögren
 9. Sofia Cedergren
 10. Per Salberg
 11. Sanna Jensen Kangas
 12. Håkan Robertsson
 13. Emma Hellström
 14. Bertil Svensson
 15. Malin Westergren
 16. Anders Roos
 17. Linn Forssén
 18. Mats Dahlensjö
 19. Alva Kasselskog
 20. Leif Zetterberg
 21. Fanny Sundgren
 22. Urban Söder
 23. Camilla Johansson
 24. Per Eklöf
 25. Anna-Lena Berg
 26. Christer Nyström
 27. Lena Ramdani
 28. Bengt Lindén
 29. Malin Lindstedt
 30. Walter Pella
 31. Tina Lind
 32. Thomas Lindstedt
 33. Ylva Åström
 34. Thorbjörn Wallin
 35. Carl-Eric Olsson
 36. Lars Karlsson
 37. Mats Wallin
 38. Björn Hasselrot
 39. Arne Källhus
 40. Jan Holmqvist
 41. Dan Fagerlund
 42. Runar Andersson

Välkommen till öppna möten tillsammans med oss

Som Nykvarns kommuns ledande politiska parti under de senaste 18 åren vill vi
träffa dig som bor i Nykvarn för att förutsättningslöst diskutera var vi står idag
och var du vill att vi ska vara i morgon.

Väl mött till följande temarelaterade möten i Qulturum Sländans konferenslokal,
i anslutning till Nykvarns kommuns bibliotek:

 

Tema: Vård och omsorg
Onsdagen den 6/4, kl.19:00 – 21:00

Tema: Förskola och skola
Onsdagen den 4/5, kl.19:00 – 21:00

Tema: Samhällsbyggnad, Kultur och Fritid
Onsdagen den 11/5, kl.19:00 – 21.00

DESSUTOM:
Träffa Nykvarnspartiet i Taxinge bygdegård
Onsdagen den 25/5, kl.19:00 – 21:00

På nytt – Varmt välkommen!

Ett levande centrum är viktigt därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby

Etableringsstrategin för Stockholm Syd Mörby klubbades under det senaste Kommunstyrelsemötet, 2021-11-30. Då beslutades att i Mörby kan det finnas personaltäta verksamheter och kompletterande verksamheter, såsom träningsanläggningar, restauranger och kanske ett hotell i framtiden. Det ska vara ett område med ett levande företagsklimat. Dagligvaruhandel kommer inte att vara tillåtet.

Vi värnar om ett levande centrum och vi värnar om tillgängligheten därför vill vi inte ha livsmedelsbutiker i Mörby.

Hur lockande det än kan låta med en stor matbutik i Mörby vore det inte att ta ett samhällsansvar. Vi vill ha ett levande centrum med många butiker som är tillgängliga, inte minst med tanke på våra äldre. Vi vill gärna ha fler livsmedelsbutiker, konkurrens är bra, men vi vill ha det i vårt centrum. Det finns alltför många exempel där man bygger satelliter med stora livsmedelsbutiker och så dör centrum. Den vägen vill vi inte gå.

I flera europeiska länder finns restriktioner mot etablering av nya köpcentrum utanför samhällen. Dock inte i Sverige. Skälet till att dessa restriktioner finns är att centrumhandeln slås ut när det byggs stora köpcentra utanför samhällen. Externa köpcentrum bidrar också till ökad biltrafik och därmed ökad belastning på miljön. Alltså motverkar externa köpcentrum våra miljömål och människor, utan tillgång till bil, får sämre service.

Ett positivt exempel som visar en klar koppling mellan ett stort affärsutbud centralt i tätorten och en restriktiv hållning mot externa köpcentrum är Lund. De har lyckats väl och har idag ett högt index för centrumhandel i Sverige. Detta har uppnåtts genom en medveten satsning på att bevara centrumhandeln och avvisa stora köpcentra utanför tätorten.

Trafikplats Taxinge finns i budget för 2022

Infrastruktur är en av kommunens kärnverksamheter och det är viktigt att få till hållbara trafiklösningar för vägarna inom kommunen. Väg 576, Gamla Strängnäsvägen, är idag hårt belastad, smal och kurvig. Den betjänar både industriområdet vid Snebro, alla boende i Taxinge samt vårt största besöksmål, Taxinge slott. Det är bara en tidsfråga innan det händer någon allvarlig olycka. Därför avsätter vi nu medel för att projektera en lösning och investera i en Trafikplats Taxinge.

Den nya avfarten kommer även att avlasta Turinge trafikplats som tidvis är mycket överbelastad. Under rusningstid kan det bildas en kö ända ut på E20.

Kommunen har förhandlat med Trafikverket för att få till en Trafikplats Taxinge. De anser att kommunen bör bekosta en åtgärdsvalstudie om de över huvudtaget ska driva frågan vidare. Eftersom förhandlingarna inte har gett något resultat, och väntas inte att göra det under en överskådlig tid har vi valt att gå vidare på egen hand.

I ett första skede anslås medel för en utredning kring trafikplats Taxinge. Syftet med utredningen är att samla ytterligare fakta och argument för att få Trafikverket att prioritera en avfart i Taxinge i närtid. Nykvarns kommun kan sedan avgöra i vilken omfattning kommunen ska ingå som medfinansiär tillsammans med Trafikverket och eventuellt andra intressenter.

Det finns många exempel på kommunala initiativ till medfinansiering av väginvesteringar. Ett exempel är när Nykvarn och Södertälje bidrog med kapital till motorvägsavfarten vid Almnäs.

Om man ska få hela landet att leva, inklusive Taxinge, behövs en väl fungerande infrastruktur. Därför söker vi nu nya vägar för att flytta fram vår förhandlingsposition gentemot Trafikverket.

 

Budget och flerårsplan 2022 -2024 antogs av Kommunfullmäktige 4 nov 2021.

Läs mer om Budget och flerårsplan 2022-2024