EU-valet närmar sig och vi vill uppmana dig att rösta

Söndagen den 26 maj är det val till Europaparlamentet, EU-val, i Sverige. I valet väljer alla medborgarna i EU:s medlemsländer vilka som ska representera dem i parlamentet de kommande fem åren. Vi ställer inte upp i EU valet men vill uppmana alla att rösta ändå. Gör din röst hörd!

Här kan du läsa mer om valet:

Europaparlamentet

Europaportalen

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan

Nykvarnspartiets samrådssvar på Vägtrafikplan KS 2018:38

Läs Vägtrafikplan KS 2018:38 på www.nykvarn.se

Generellt om planen

Planen baseras på omfattande bakgrundsdata och en god inventering av förekommande brister.

Punkt 4.2.6

I punkt 4.2.6 lanseras Trafikplats Marsta och på sidan 37 också värderingen att denna har högre prioritet är trafikplats Finkarby/Taxinge.

Nykvarnspartiet delar inte den uppfattningen. Vi anser att en Trafikplats Finkarby/Taxinge ska ha högre prioritet än Marsta. Skälet är att väg 576 som idag körs från Taxinge till centralorten och för pendlingsresor är kurvig och har många krön, låg kvalitet. En trafikplats som gör det möjligt att istället köra E20 är nödvändig för utveckling av Taxinge. För övrigt så har Trafikverket godkänt att en åtgärdsvalsstudie görs för avfart i Taxinge.

Punkt 3.3.2

I punkt 3.32 föreslås en vägförbindelse mellan ny bebyggelse bortom Sandtorp ner till Hökmossvägen/Karlslundsvägen och vidare norrut mot ny Trafikplats Marsta.

Nykvarnspartiet motsätter sig detta då vi skulle riskera att ytterligare öka trafiken på Hökmossvägen förbi två skolor. Ett villkor för att denna väg söderut ska göras är att en ny väg från Hökmossen/Farfarsudde ut till väg 509 öppnas som gör det möjligt att istället köra denna nya väg. En bro över järnvägen norrut är aktuell först när Trafikplats Marsta är genomförd. Detta innebär att till att börja med ska trafiken från ett utbyggt Sandtorp ledas via Maskinförarvägen.

Punkt 4.3.3

Nykvarnspartiet tycker förslaget att öppna upp Lillhagavägen är välmotiverat. Däremot så skulle vi gärna se att fler ”gamla” avstängningar ifrågasätts. Många av dessa förorsakar onödigt långa körsträckor. Med målet att minska bilresandet borde detta prioriteras. Naturligtvis beaktande trafiksäkerheten med 30 km/timmen.

Punkt 4.4.3

P-skiva på allmänna P-platser. En bra och praktisk lösning men överväg att ha en liknande bestämmelse på alla platser eftersom det lätt annars kan bli tråkiga missförstånd om man har olika tider.

Punkt 5.2  – Genomförandeplan

Nykvarnspartiet anser att Trafikplats Taxinge ska ha prioritet A. Samt att även väg 523 genom Sundsvik av trafiksäkerhetsskäl, framförallt för oskyddade trafikanter, ska prioriteras i Grupp A.

 

 

För Nykvarnspartiet

Karin Wallin
Ordförande-Gruppledare