Valprogram 2022

Här nedan kan du läsa om hur vi i Nykvarnspartiet vill att Nykvarns kommun ska utvecklas under nästa mandatperiod.

Valprogram 2022.pdf


Barnen är vår framtid

Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas och växa upp i trygghet.

Skolan är högsta prioritet och vår vision är att vi har Sveriges bästa skola. Alla barn i skolan ska få möjlighet att utvecklas efter sin förmåga. Våra förskolor och skolor ska vara i ett gott skick och ha utemiljöer med gott om grönska och solskydd.

DET HÄR VILL VI:

● Fortsätta satsningen på att minska antal barn i förskolegrupper, med färre barn per vuxen och per avdelning.

● Förskola och skola ska vara tillgänglig för alla.

● Fortsatt hög andel elever med gymnasiebehörighet.

● Öka tryggheten i skolan för fortsatt studiero.

● Samarbetet mellan Vård- och omsorgsenheten och skolan fördjupas för att bättre kunna hjälpa ”hemmasittare” bland skol- ungdomar.

● Ökad satsning på barns och ungdomars psykiska hälsa samt deras riskbeteende inom kriminalitet och droger.

● Kulturskolans utbud breddas och utvecklas i nya lokaler.

● Möjliggöra byggnation av nya förskolor när behov uppstår.

● Utveckla våra förskole- och skolgårdar med mer skugga och grönska, till exempel genom att plantera fruktträd och bärbuskar.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade arbete med hållbar och klimatsmart mat.

 


Våra äldre ska känna sig trygga

genom att vård och omsorg finns för alla och håller hög kvalitet.

Alla Nykvarnsbor som kommer i kontakt med organisationen inom vård och omsorg ska känna att de får snabb hjälp och stöd till att stärka sin egen förmåga att klara sin tillvaro och känna sig trygga i vardagen.

DET HÄR VILL VI:

● Bygga ett nytt särskilt boende (SÄBO) för äldre som kompletterar eller ersätter Lugnet.

● Nya trygghetsboenden, vilket ger äldre möjlighet att sälja sina ofta för stora villor.

● Medarbetare i hemtjänsten och på äldreboendet ska ha relevant utbildning, därför är det viktigt att de statliga stöden för kompetensutveckling inom vården utnyttjas fullt ut.

● Förebyggande insatser mot psykisk ohälsa genom t.ex. mer “öppna ingångar”.

● Prioritera arbetet mot våld i nära relationer.

● Säkra en god dialog och en fortsatt utveckling av insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättningar.

● Stöd till medborgare som hjälper anhöriga eller vänner genom att skapa ett anhörig- centrum för stöd, samvaro och information.

● Satsningar på förbättringar av seniorernas fysiska hälsa genom bidrag till rörelseaktiviteter i grupp.

 


Vi ska ha attraktiva bostäder

för gammal som ung, ett levande centrum och bra hållbara kommunikationer.

Vi ska ha bra kommunikationer i, till och från Nykvarn. Det ska finnas mycket goda möjligheter att ta sig fram på ett miljövänligt sätt med kollektivtrafik, bil och cykel. Vårt centrum ska kännas välkomnande, varmt och tryggt.

DET HÄR VILL VI:

● Bevara strukturen som villasamhälle, med 70% småhus genom att prioritera nya bostadsområden med större andel villor och radhus.

● Ha en mångfald av boendeformer för att göra det möjligt att i Nykvarn hitta den boendeform som passar den aktuella livssituationen.

● Bygga fler seniorbostäder.

● Investera i nya alléer, planteringar och parker.

● Anlägga en naturskön och säker gång- och cykelväg till Sundsvik.

● Arbeta för en ny västra avfart på E20.

● Etablera en cykelled till Taxinge med möjlighet att ta sig vidare till Mariefred.

● Stationsbyggnad eller pendlarcentrum med väntsal vid tågstationen.

● I anslutning till Nykvarns station vill vi bygga ett låst cykelgarage.

● Fortsätta det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet tillsammans med polisen.

● Vårt centrum ska vara levande och välkomnande med uteservering, bänkar att sitta på, planteringar, träd, buskar och vacker stenläggning.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga platser, bland annat i centrum.

● Det skall vara helt, rent, snyggt och tryggt på våra vägar, parker och torg.

● Pendlarparkeringen vid stationen byggs ut vid ökat framtida behov.

● Anlägga en pendlarparkering vid motorvägen för att underlätta samåkning med bil.

 


Vi hushåller med våra resurser

för att ha mer att fördela i vår välfärd. Kommunen är tillgänglig och förutsägbar.

Vi ska ha en fortsatt bra ekonomi där visionen är att investeringar i vår välfärd finansieras med eget kapital. Kommunen ska vara tillgänglig för alla, förutsägbar och transparent.

DET HÄR VILL VI:

● En gemensam värdegrund tas fram som fokuserar på det som är viktigt för Nykvarnsborna.

● Ny och lättillgänglig webbplats tas fram i kommunen så att alla kan få tillgång till information och tjänster utifrån sina förutsättningar.

● Kommunen ska ha en välskött ekonomi i balans.

● Varje skattekrona används på det bästa och mest effektiva sättet.

● Effektiv förvaltning som jobbar med ständiga förbättringar.

● Det ska vara enkelt att komma i kontakt med tjänstemän och politiker.

● Fortsätta amortera på våra lån genom markförsäljning i Mörby.

 


Det ska gå att leva hållbart i vår kommun

Vi tar hand om vår naturnära kommun genom att vårda skogar, sjöar och naturreservat.

Klimatförändringarna är vår tids ödesfråga och kommuner är viktiga motorer i omställningen till ett hållbart samhälle. Vi ska vara med i den omställningen. Vi ska värna närheten till grönska i form av träd och annan växtlighet, vilket gynnar både vårt välbefinnande och den biologiska mångfalden.

DET HÄR VILL VI:

● Bygga en återvinningscentral i centrala Nykvarn vilket skulle minska behovet att köra bil och det ger även nya möjligheter till återbruksverksamhet lokalt.

● Ta fram tydliga klimatmål för kommunens verksamheter.

● Styra miljöarbetet med hjälp av den beslutade koldioxidbudgeten.

● Gynna den biologiska mångfalden genom att plantera träd och annan grönska runt om i vår kommun.

● Göra det lätt att ta sig runt i Nykvarn genom att promenera eller ta cykeln istället för bilen.

● Bygga fler gång och cykelvägar, bland annat till Sundsvik.

● Inventera växtligheten för att kunna skydda extra värdefulla växter.

● Skapa miljöer där bin och andra insekter kan frodas, bland annat genom att låta valda delar av kommunens större gräsytor förbli oklippta blommande ängar.

● Förstärka kompetens gällande gröna frågor genom att se över om det är möjligt att anställa en kommunekolog, eller köpa tjänsten från en närliggande kommun.

● Vi vill att kommunen fortsätter sitt lyckade arbete med hållbar och klimatsmart mat till kommunens alla matsedlar.

● Fler laddplatser för elbilar på lämpliga platser, bland annat i centrum.

● Alla nya kommunala fastigheter ska förses med solceller. Vi ser gärna att även privata fastighetsägare gör detsamma.

● Bygga en större park med solceller, för att öka kommunens självförsörjningsgrad och minska vårt gemensamma CO2-avtryck.

 


Alla som vill ska ha möjlighet till idrott

Det är nära till spontan aktivitet och friluftsliv.

Spontan aktivitet och friluftsliv ska vara lättillgängligt genom närheten till grönytor och våra fina naturområden. Nykvarns många fantastiska idrottsföreningar ska ha de rätta förutsättningarna för att kunna växa, vara aktiva och framgångsrika.

DET HÄR VILL VI:

● Skydda Alcrofältet och Oxvreten från annan exploatering genom att ta fram en styrande detaljplan över området.

● Fortsätta utveckla Furuborgsområdet till att bli Nykvarns idrottsområde.

● Rusta upp och fortsätt att utveckla kommunens idrottsanläggningar.

● Öppna upp området Älgbostad/Hökmossbadet så att det känns välkomnande och fler vill vistas där.

● Det ska vara lätt att ta sig till våra rekreationsområden genom att promenera eller ta cykeln istället för bilen.

● Synliggöra fler naturområden med tydliga entréer med skyltar, till exempel vid Torvmossen.

 


Det ska vara enkelt att driva företag i Nykvarn

Befintliga och nya företag ska kunna utvecklas och växa.

Vi vill se ett Nykvarn som växer med
nya företag, där både befintliga och nya företag är framgångsrika och som anser sig finnas på rätt plats. Besöksnäringen är viktig för Nykvarn och ska även i framtiden finnas på kartan som självklara besöksmål i Sverige.

DET HÄR VILL VI:

● Utveckla kommunens service till företagen, genom att erbjuda snabb dialog och stöd.

● Möjliggöra för fler företagsetableringar i attraktiva lägen ex. i Mörby.

● Verka för ett stort utbud av verksamheter i centrum.

● Klättra i näringslivsrankingen, genom att vara lyhörda för näringslivets behov.

● Fortsätta arbetet med att förbättra dialogen med näringslivet bland annat genom ett fördjupat samarbete i näringslivsrådet, företagsbesök och nätverksträffar.

● Fortsatt arbete med att utveckla miljömotorcentrum i Sthlm Syd – Mörby.

● Detaljplanerna på Mörby ska möta olika kunders behov, stora och små tomter, friköpta eller arrenderade.

 

Vi hoppas att vi får ditt förtroende att fortsätta leda Nykvarn de kommande åren, genom att du röstar på Nykvarnspartiet i valet till kommunfullmäktige den 11 september.