Nykvarnspartiets synpunkter på detaljplanen för Gamla IP

Gamla IP i Nykvarn är en viktig plats för många Nykvarnsbor, geografiskt och symboliskt. Den ligger i ett av Nykvarns bästa lägen, nära centrum med kollektivtrafik, buss och regionaltåg, omgivet av villaområden och Sveriges äldsta Folkets Park. Därför är det av största vikt att detaljplanen för området gagnar ALLA Nykvarnsbor. Det är bra att bostäder ska byggas på Gamla IP, men planen ska inte enbart tillfredsställa exploatören HSB och de ca 150 personer som kommer att bo där.

Eftersom marken på Gamla IP ägs av Nykvarns kommun, kan kommunen styra att Nykvarnsborna får sina behov tillgodosedda av allmänna platser, gata, gång- och cykelvägar, vacker parkmark, förskola mm.

Utökat planområde

Samhällsbyggnadsavdelningen gav exploatören HSB uppdraget att ta fram ett förslag för sex år sedan. Sedan dess har förutsättningarna förändrats i och med att kommunen har förvärvat ytterligare tre fastigheter vid IPs norra gräns och Nykvarns tillväxt har medfört ett stort behov av att bygga ut förskoleverksamheten. Dessa nya förutsättningar gör att Nykvarnspartiet anser att denna detaljplan ska utökas till att omfatta hela kvarteret, inklusive de nyförvärvade fastigheterna samt en större förskola. Kommunen kan då tillsammans med exploatören redovisa utvecklingen av detta ”kvarter” som en helhet.

Folkets parks entré

Folkets park är en mycket viktig plats för Nykvarnsbor, ur ett historiskt perspektiv men också när det gäller de aktiviteter som pågår i parken under året. Nationaldags- och midsommarfirande, konserter och andra evenemang behöver ett rejält utrymme i form av en större park/torg mittemot Folkparkens entré. För att detta ska vara möjligt behöver bebyggelse som visas i detaljplaneförslaget flyttas för att ge plats åt denna yta.

Områdets gestaltning

Exploatören ska redovisa ett arkitektoniskt resonemang, ett helhetskoncept, kring vad man vill åstadkomma inom området, både när det gäller husen och ytorna mellan husen. De ska till exempel visa hur området ska ansluta till omgivande bebyggelse och till Folkets Park. Områdets gestaltning, husens utformning och byggnadshöjder ska ge plats för de funktioner som är viktiga för Nykvarnsborna, dvs. allmänna platser, gata, gång- och cykelvägar, p-platser, parker och förskola. Gestaltningen måste inarbetas i planen, för att bli juridisk bindande.

Miljövänliga lösningar

Nykvarnspartiet anser att man redan i planeringsstadiet ska få in miljövänliga lösningar. En tydlig redovisning av hur exploatören planerar för t.ex. solpaneler på tak och energisystem annat än fjärrvärme samt laddningsstationer för bilar och infrastruktur som är dimensionerad för detta.

Markhöjder behöver redovisas

Hur ter sig parkeringsdäcket som sticker upp 1,5 meter ovanför markytan? Höjder i detaljplanen ska anges för befintliga gator så att man kan utläsa hur området förhåller sig höjdmässigt till omkringliggande ytor. Konsekvenserna av detaljplaneförslagets markhöjder ska därför redovisas. Skall t.ex. all mark fyllas ut och ligga 1,5 m högre än Gammeltorpsvägen?

Mer parkytor

Vi anser att Nykvarnsborna ska ha mer parkytor än de nu redovisade. Vi vill därför, som vi redan nämnt här ovan, ha en större plats mitt emot entrén till Folkets park. Av handlingarna framgår också att den norra parken inte avses iordningställas som park så länge som parkeringsbehovet för förskolan inte är löst. Det är ytterligare ett skäl till varför Nykvarnspartiet ser att det är av största vikt att utreda planeringsförutsättningarna som en helhet av Gamla IP dvs. tillsammans med en större förskola och de tre av kommunen förvärvade fastigheterna.

 

Livslängden för ett kvarter som utformas idag är ca 100 år. Fokus måste därför ligga på att detaljplanen ger den åtråvärda bebyggelsemiljön som vi vill ha i Nykvarn och inte på ett snabbt genomdrivet byggprojekt. Vårt mål är att ett nytt kvarter med alla de funktioner som vi beskrivit här ska stå klart inom en snar framtid.

 

Nu är alla nämnder och styrelseposter klara

Arbetet med att fördela poster till alla nämnder och styrelser för den kommande mandatperioden är klart. Totalt har över 200 poster fördelats mellan samtliga partier. Här kan du se Nykvarnspartiets alla förtroendevalda.

Tillsammans med Moderaterna och Miljöpartiet arbetar vi nu med att enas kring ett samarbetsavtal och en gemensam programförklaring.