Särskilt boende för äldre behöver prioriteras

Nykvarns äldre kommer att bli fler de närmsta åren, därför behövs fler platser för ”Särskilt boende” SÄBO. Just nu är det högt prioriterat att utvärdera olika alternativ till att utöka platser för de äldre som har särskilda behov, typ Lugnet som till största del är ett ”demensboende”. Utredningen kommer sedan att utgöra som underlag för beslut i Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige.

Det pratas mycket om 55+, 70+ boenden. Några sådana specialbyggnader finns egentligen inte, utan alla lägenheter som byggs idag ska ha en standard så att alla ålderskategorier kan använda dem. Dörrbredder trösklar och annat är anpassade för även äldre i byggnormen.

Det här innebär att HSB,s 86 lägenheter på ”Gamla IP” 600 meter från centrum mycket väl kan passa för den som är 55+ 70+.

En annan möjlighet för den som vill bo relativt centrumnära och nära skogen i Oxvreten är Bovieran som planeras vid Furuborg. Fastigheten kommer att innehålla 54 lägenheter med tillgång till en stor glasad innergård, ca 1000 meter från centrum.

För den som vill bo mitt i centrum, nära vårdcentral, apotek, affärer, post m.m. så kommer ytterligare 182 lägenheter att byggas av olika storlek. Totalt kommer centrum att ha ca 350 lägenheter. Dessa lägenheter välkomnar alla åldrar.

Per Salberg, ny ordförande i Utbildningsnämnden

Vi är väldigt stolta och glada över att nu kunna presentera Per Salberg som ny ordförande i Utbildningsnämnden. Per valdes under senaste Kommunfullmäktige den 12 maj och tillträder befattningen den 1 juni 2021.

Per har bott i Nykvarn sedan 1992 och sett skolan och samhällets utveckling på nära håll. Han är väl insatt i Utbildningsnämndens uppdrag och utmaningar.

 

Utdrag från en artikel i LT 2021-05-18:

Den tomma ordförandestolen i Nykvarns utbildningsnämnd ska fyllas av Per Salberg (NP) – som ser fram emot att träda in i sin nya roll.

Utifrån den debatt som varit, med kritik mot nedskärningar – hur känns det att kliva in i rollen?

– Det är något jag får tänka på både en och två gånger. Personligen ser jag fram emot uppdraget, annars hade jag inte tagit det. Jag ser mig själv som en ödmjuk och försiktig person. Trots att det skrivits mycket och att det finns lite utmaningar är det inget som avskräckt mig. Tvärtom.

Per Salberg, 55, jobbar heltid på avdelningen för Sales and marketing på Scania och är Nykvarnsbo sedan 1990-talet. Han har tidigare varit engagerad i föreningsidrotten som kassör för Nykvarns innebandyförening och dessutom varit engagerad i sin villaförening.

Läs hela intervjun med Per i Länstidningen (+artikel)

Vad har hänt inom Vård och omsorg 2020?

Vård och omsorg har under 2020 haft 3 stora utmaningar. 

  • Covid 19
  • Budget i balans
  • Omorganisation

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb under den rådande pandemin och vi vill rikta ett stort tack till er alla.

Covid 19

Pandemin har lett till betydande konsekvenser för, i första hand verksamheter inom äldrevården, men alla enheter har berörts. Bland annat har personalförsörjningen till äldrevården haft betydande problem med tidvis mycket höga frånvarotal.

Betydande tid har under året lagts ner på att skaffa skyddsutrustning till olika verksamheter. Fungerande lager har byggts upp och ansvaret för lagret ligger nu inom Individ- och familjeomsorgen. 

Staten har ersatt alla kostnader för ökade personalkostnader och skyddsutrustning till följd av Covid-19.

Ett nytt utskrivningsavtal från sjukhus har trätt i kraft mellan region och kommuner. Snabba utskrivningar har skett p.g.a. smittspridningsrisk, vilket medfört behov av beredskapsarbete för samordnare och chefer under helger.

Budget i balans

De senaste två årens omfattande åtgärder har sammantaget lett till ett positivt ekonomiskt utfall med en budget i balans, vilket är mycket glädjande. 

Renodling och effektivisering av verksamhetsansvar har varit en viktig del, som medfört viss reducering av personal.

Omorganisation

Under året har sammanslagningar skett till 4 avdelningar. En avdelningschef och två enhetschefer för Barn- och familjeenheten resp. Vuxenenheten. Det har möjliggjort samordningsvinster på utförarsidan och genererat ett teambaserat arbetssätt. Vilket gör den dagliga verksamheten mindre sårbar vid frånvaro och öka kompetens hos handläggarna.

Individ- och familjeomsorg

Substans- och spelberoendebehandling riktad mot ungdomar har startat under året.

Externa placeringsbehov har totalt minskat med 11%. Fortsatt finns behov av externa köp, främst inom barn och familj. 

Låg beläggning inom eget stödboende inom missbruk. 

Orosanmälningar rörande barn har inte ökat i samma höga takt som tidigare år. 

Öppenvårdsinsatser för barn har dock ökat i corona-tider. Arbetslöshet, permitteringar och försämrad ekonomi har lett till ökat antal konflikter inom familjer. Ett ökat stödbehov kan förväntas med fortsatt pandemi. 

Arbetsmarknadsinsatserna bedöms öka framöver till följd av ökad arbetslöshet.

Integrationsenheten

Enheten har i uppdrag att bosätta nyanlända flyktingar. Under året kom 17 personer, till stor del familjer, vilket var mindre än tilldelad plan om 28 personer.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

En ny uppdelning har skett på utförarsidan för att samla, koordinera och kompetenshöja insatser inom LSS. 

Ny nattpatrull har byggts upp för att säkra en nattbemanning. 

Under året har boendena haft en hög beredskap p.g.a. den rådande pandemin. 

Den dagliga verksamheten har varit stängd under begränsade perioder. 

Ingen smitta har funnits på boende eller daglig verksamhet för LSS.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen bestående av Lugnet, hemtjänst och dagvård för personer med minnesproblematik har varit tungt belastad av Covid-19. 

Lugnet har haft två tillfällen med utbrott av Covid -19. 

Vid årsskiftet fanns sex lediga platser på Lugnet.

Hemtjänst

Antalet hemtjänsttimmar per månad har ökat mot årets slut och väntas öka. Delvis beror det på att ett antal personer minskade sin önskan om omsorgstid vid utbrottet av Covid-19.

Nya trygghetslarm har installerats, vilket ger snabbare svarsmöjligheter när någon kallar på hjälp. 

Utbildning i basal hygien

All personal inom äldreomsorgen har gått en utbildning i basal hygien och Covid-19. 

All personal arbetar i full skyddsutrustning i all kroppsnära vård. 

Nästan all personal på Lugnet har som lägst undersköterskeutbildning. 

 

Bertil Svenson (NP)

1:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden

Fortsatt satsning på skolans kärnuppdrag

Debattartikel publicerad i LT 2021-03-12

Efter att utbildningskontoret meddelat att sex tjänster vid Lillhagaskolan ska dras in har en diskussion om läget för skolorna i Nykvarn väckts. Många är oroade och talar om en negativ utveckling för skolorna.

Skolfrågorna är viktiga för många och för kommunens framtid. Men vi behöver sans och balans i debatten. Läget för elever i Nykvarns kommun är fortfarande mycket bra – bättre än i flertalet övriga kommuner. På många håll har dessutom elevernas resultat förbättrats jämfört med de senaste åren.

En del av de kritiska rösterna har hänvisat till Lärarförbundets rankning av svenska kommuner, gjord i höstas. Den är självklart relevant och intressant men har tyngdpunkten på de frågor som väger tungt för just en facklig organisation, till exempel löner och resurstilldelning.

Att Nykvarn sjunkit i Lärarförbundets rankning beror framför allt på två faktorer, viktiga för ett fackförbund. Den ena är att lärarlönerna har sänkts – men fortfarande ligger bland de högsta i landet, på plats 30 av 290.

Den andra faktorn som drar ner resultatet i Lärarförbundets rankning är antal elever som fullföljt sin gymnasieutbildning. Som kommun har vi dock begränsade möjligheter att påverka det resultatet eftersom vi inte har några kommunala gymnasieskolor i Nykvarn.

Övriga faktorer är oförändrade sedan förra mätningen. Eller bättre – lärartätheten har till exempel ökat.

Som kommun brukar vi inte hänvisa till undersökningar gjorda av medlemsorganisationer. Vi använder hellre statistiken från Skolverket och SCB (samlat i databasen Kolada). Här finns andra nyckeltal som ger en mer allsidig bild av vårt kärnuppdrag: elevernas kunskapsresultat.

Här ser vi att meritvärdet i klass 9 för 2020 är högre än det var både 2019 och 2018. Nykvarn tillhör fortfarande toppskiktet i Sverige, de 25 procent bästa. Vi ser att fler elever i årskurs 9 klarar kunskapskraven i alla ämnen än tidigare, en ökning från 85,2 procent till 89,6 procent. Det är samma nivå som 2018. Andelen som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har ökat, jämfört med året tidigare (en uppgång till 95,5 procent från 94,7 procent).

Även andelen elever med godkänt betyg i svenska är högre än på flera år: 99,3 procent. Samma sak gäller för kunskaperna i matte där 98,7 procent uppfyller kunskapskraven.

Vi behöver alltså sans och balans i debatten. Men också sans och balans i budgeten.

Dessutom ser vi att resultatet för elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen är betydligt högre i Nykvarn än i resten av länet och i landet (86,3 procent).

Vi behöver alltså sans och balans i debatten. Men också sans och balans i budgeten. Vi har en ökande befolkning, det kostar. Vi har byggt en ny skola (Furuborgskolan), en ny förskola (Lillhaga) och en ny idrottshall. Det kostar.

Nykvarn är inte den enda kommunen i landet som tvingas se över kostnaderna inom utbildningssektorn. Så gott som alla kommuner brottas med liknande förhållanden.

Att sex tjänster dras in på Lillhagaskolan är förstås tråkigt – det är aldrig roligt att förlora bra medarbetare. Men det är inte lärartjänster som dras in. Det är andra typer av resurstjänster, som fritidsledare och resursstöd.

Beslutet är inte heller unikt för i år. Behovet av den här typen av resurser växlar från år till år, beroende på elevunderlaget. Skolan fortsätter satsa på kärnuppdraget: att säkerställa undervisning med behöriga lärare i alla ämnen.

För majoriteten i Nykvarns kommun

Bob Wållberg (NP)

kommunstyrelsens ordförande

Johan Hägglöf (M)

kommunstyrelsens förste vice ordförande

Patrik Grenfeldt (MP)

ledamot i kommunstyrelsen

 

Gunilla Lindstedt, nytt kommunalråd i Nykvarn

Hej! Under kvällens Kommunfullmäktige blev jag vald till Kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd, som Er representant. Vilket ärofyllt uppdrag!

Att välja Nykvarnspartiet när jag valde att engagera mig politiskt var ett enkelt och självklart val. Jag drivs inte av värderingar som är specifika för de högra eller vänstra partierna, tvärtom, jag tycker det finns bra värderingar från de flesta partier. Att då kunna engagera sig som Nykvarnspartist gör att jag till fullo kan fokusera på frågor för vår kommun.

Det som ligger mig varmt om hjärtat är vård och omsorgs-frågor. Både för att det är ett område jag kan men framför allt för att jag vet att med rätt insats till rätt person så kan kommunens verksamheter göra stor skillnad för den enskilde.

Men alla frågor som dryftas i kommunen är viktiga för mig. Förskola, skola, detaljplaner, bygglov, ja allt som är viktigt för att driva en kommun. Många frågor kommer jag känna mig trygg med och en del frågor kommer jag behöva lägga mycket energi på att sätta mig in i ordentligt.

Jag tar vid efter Bob med att driva frågor som behövs för att utveckla vår kommun och med vårt valprogram i fokus.

Tillsammans ska vi fortsätta göra skillnad!

Hälsningar

Gunilla Lindstedt