Frågor och svar om Hökmossbadet

UPPDATERING 31/8 2021:

Länsstyrelsen har beslutat att inte ta upp kommunens överklagade gällande detaljplanen över Hökmossbadet/Älgbostad. Därmed kan inte kommunen gå vidare med den, av Kommunfullmäktige, beslutade detaljplanen. Det är förstås väldigt tråkigt men ett beslut som vi respekterar.

Vi hade sett fram emot att utveckla hela området med Hökmossbadet, Älgbostad och Jägarskogen till ett större och mer lättillgängligt rekreationsområde. De småskaliga bostäderna, på en mindre del, skulle ha bidragit till att finansera upprustningen samt utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till de sjönära fastigheterna längst Yngern. Nu finns inte den möjligheten kvar.

Nu behöver vi tänka om. Det är ett mycket speciellt område för oss i Nykvarn och vi vill att alla ska ha möjlighet att vistas där. Det arbetet kommer att fortsätta.


På den här sidan har vi samlat frågor som vi har fångat upp angående detaljplanen för Hökmossen. Om du har ytterligare frågor som du skulle vilja ha svar på, ta kontakt med någon av oss politiker eller skicka ett mejl till nykvarnspartiet@hotmail.com

Eftersom vår önskan är att Hökmossbadet ska utvecklas varsamt till ett vackert och lättillgängligt rekreationsområde för alla ställer vi oss positiva till detaljplanen. Läs hela vårt granskningssvar som har skickats in till kommunen. 

Läs också Hökmossbadet – en plats för alla Nykvarnsbor och du hittar hela detaljplanen på www.nykvarn.se

Varför måste vi bygga på Hökmossbadet?    

Vi vill att en mindre del av området bebyggs för att ge möjlighet för fler att få bo i fina bostäder.

Ekonomin är också viktig då intäkterna finansierar utvecklingen av den allmänna platsmarken i området och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp till närområdet. Byggs inga bostäder kvarstår bara kostnader och därmed finns en uppenbar risk att inget kan genomföras.

På vilket sätt gynnas Nykvarnsborna av att Hökmossbadet utvecklas?

Nykvarnborna får ett fint rekreationsområde med ett fantastiskt bad och en gång- och cykelväg till Jägarskogens naturreservat.

Vad händer med de gamla husen som finns på Älgbostad?

Det är inte helt utrett ännu. Det är oklart om det är ekonomiskt försvarbart att rusta upp alla husen.

Vem bygger?

Detaljplanen ägs av Nykvarnsbostäder (NYBO) som är kommunens helägda bostadsbolag, NYBO kommer även att vara ansvarig byggherre för byggandet av bostäderna. Genom detta upplägg har kommunen insyn och styrning av byggnationen.

Vilka kommer att kunna få tillgång till bostäderna?

I första hand boende i Nykvarn genom Nybos bostadskö.

Blir det bara hyresbostäder när Nybo bygger?

Byggnaderna kan vara hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i enbostadshus eller flerbostadshus.

Hur kommer byggnationen att påverka Yngerns vattenkvalitet?

Det kommer att vara positivt. Bostadsbyggandet gör det möjligt för de befintliga fastigheterna i närheten, som har egna brunnar och avloppsanläggningar, att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Dagvattnet kommer att ledas bort via ån och kommer därmed inte att påverka Yngern.

Varför vill ni att badet ska rymma fler personer?

Huvudsyftet är inte att badet ska rymma fler personer, utan att vi i Nykvarn ska uppleva området som ett härligt plats att vistas på under hela året. Ett rekreationsområde som är lättillgänglig för alla som bor i Nykvarn.

Hur kommer man att lösa trafiksituationen?     

Genom en bra trafikplanering. Bland annat arbetas det just nu med att utreda en helt ny väg som går söder om Hökmossen, direkt ut till väg 509. Vägen kommer att avlasta Hökmossvägen från trafik.

Hur ska allt finansieras?

Naturligtvis kostar en upprustning med park, gång och cykelvägar, träd mm en hel del. Genom försäljningen av tomtmarken kan projektet finansieras utan att använda skattemedel, skattepengarna kan därmed sparas och användas för kommunens kärnverksamheter, skola vård och omsorg.

Detaljplanens tomtmark ger ca 20 miljoner i intäkt, ett alternativ utan bostäder ger inga intäkter.

Skatteintäkter från de boende är lågt räknat 70 miljoner på 10 år, byggs inga bostäder får man inga skatteintäkter.

Varför är strandskyddet 100 meter vid Hökmossen och 300 meter för övriga Yngern?

Strandskyddet är ett generellt skydd som gäller i hela landet och är normalt 100 meter. Det gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag.

Länsstyrelsen kan utöka strandskyddet upp till 300 meter, om de anser att det behövs. Vid Hökmossbadet har Länsstyrelsen inte funnit skäl att utöka strandskyddet utöver lagens 100 meter. Övriga Yngern har dock till stora delar ett utökat strandskydd på 300 meter.

Ett annat exempel i Nykvarn är Turingen som på sin västra strand har 100 meter men på sin östra strand har ett utökat strandskydd på 300 meter.

Naturskyddsföreningen har överklagat Länsstyrelsens beslut om 100 meter vid Hökmossbadet till högsta instans (Mark och Miljööverdomstolen)  som inte fann skäl att ändra Länsstyrelsens bedömning.

Viktigt att veta är att det INTE är kommunen som “förhandlar” med Länsstyrelsen om strandskyddet utan det är Staten i form av Länsstyrelsen som bestämmer vad som ska gälla.

En byggnation utanför strandskyddsområdet på 100 meter vid Älgbostad kan ALDRIG bli prejudicerande för övriga delar av Yngern där ett strandskydd på 300 meter råder.

Vad är det för byggrätter som gäller för privata markägare runt Yngern?

Såväl kommunen som privata markägare måste rätta sig efter det av Länsstyrelsen beslutade strandskyddet.

Att till exempel hänvisa till att ett hus på en annan plats fått byggas på 100 meter är inget skäl för att ge dispens från strandskyddsbestämmelserna där 300 meter är rådande.

Hur ser jävsfrågan ut när det rör Hökmossbadet?

Vid detaljplaners framtagande gäller att alla som äger en fastighet som ligger i eller gränsar mot detaljplanens område är jäviga, så även vid Hökmossbadet. Det ska inte vara möjligt att vara med att ta beslut i frågor som gynnar eller missgynnar den beslutsfattande personen.

En gammal vägsamfällighet (S4) som gränsar mot Hökmossbadet har skapat diskussioner kring vilka som är jäviga. Många Nykvarnsbor är, utan att veta om det, delägare i den här sedan länge bortglömda vägsamfälligheten. Frågan är utredd av förvaltningen med hjälp av jurister och resultatet visar att delägare i den gamla samfällda vägmarken inte är jäviga.

Vem är arkitekten Kjell Forshed som utformat planen?

I Wikipedia hittar man, Kjell Ingemar Forshed, född 3 juni 1943 (bor i Nykvarns kommun)

Han är utbildad vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, avdelningen för arkitektur, mellan åren 1963–1967, examen 1969. Har praktiserat i Rom och i USA under studietiden. Har verkat på KTH som lärare i stadsgestaltning 1991–1992. Anställd 1967 hos Jöran Curmans Arkitektkontor AB, som sedermera ombildades till Brunnberg&Gillberg Arkitektkontor, Brunnberggruppen 1976 och därefter till Brunnberg & Forshed Arkitektkontor AB 1988. Från 2008 fullt verksam som egen konsult men ofta ihop med kontoret.

Hans huvudsakliga arbetsfält ligger inom det sociala bostadsbyggandet med bostäder överkomliga för vanligt folk liksom i stadsbyggnadsprojekt av typen trädgårdsstad, småstad.

Den här sidan är uppdaterad 2020-02-16