Vad har hänt inom Vård och omsorg 2020?

Vård och omsorg har under 2020 haft 3 stora utmaningar. 

  • Covid 19
  • Budget i balans
  • Omorganisation

Personalen har gjort ett fantastiskt jobb under den rådande pandemin och vi vill rikta ett stort tack till er alla.

Covid 19

Pandemin har lett till betydande konsekvenser för, i första hand verksamheter inom äldrevården, men alla enheter har berörts. Bland annat har personalförsörjningen till äldrevården haft betydande problem med tidvis mycket höga frånvarotal.

Betydande tid har under året lagts ner på att skaffa skyddsutrustning till olika verksamheter. Fungerande lager har byggts upp och ansvaret för lagret ligger nu inom Individ- och familjeomsorgen. 

Staten har ersatt alla kostnader för ökade personalkostnader och skyddsutrustning till följd av Covid-19.

Ett nytt utskrivningsavtal från sjukhus har trätt i kraft mellan region och kommuner. Snabba utskrivningar har skett p.g.a. smittspridningsrisk, vilket medfört behov av beredskapsarbete för samordnare och chefer under helger.

Budget i balans

De senaste två årens omfattande åtgärder har sammantaget lett till ett positivt ekonomiskt utfall med en budget i balans, vilket är mycket glädjande. 

Renodling och effektivisering av verksamhetsansvar har varit en viktig del, som medfört viss reducering av personal.

Omorganisation

Under året har sammanslagningar skett till 4 avdelningar. En avdelningschef och två enhetschefer för Barn- och familjeenheten resp. Vuxenenheten. Det har möjliggjort samordningsvinster på utförarsidan och genererat ett teambaserat arbetssätt. Vilket gör den dagliga verksamheten mindre sårbar vid frånvaro och öka kompetens hos handläggarna.

Individ- och familjeomsorg

Substans- och spelberoendebehandling riktad mot ungdomar har startat under året.

Externa placeringsbehov har totalt minskat med 11%. Fortsatt finns behov av externa köp, främst inom barn och familj. 

Låg beläggning inom eget stödboende inom missbruk. 

Orosanmälningar rörande barn har inte ökat i samma höga takt som tidigare år. 

Öppenvårdsinsatser för barn har dock ökat i corona-tider. Arbetslöshet, permitteringar och försämrad ekonomi har lett till ökat antal konflikter inom familjer. Ett ökat stödbehov kan förväntas med fortsatt pandemi. 

Arbetsmarknadsinsatserna bedöms öka framöver till följd av ökad arbetslöshet.

Integrationsenheten

Enheten har i uppdrag att bosätta nyanlända flyktingar. Under året kom 17 personer, till stor del familjer, vilket var mindre än tilldelad plan om 28 personer.

LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

En ny uppdelning har skett på utförarsidan för att samla, koordinera och kompetenshöja insatser inom LSS. 

Ny nattpatrull har byggts upp för att säkra en nattbemanning. 

Under året har boendena haft en hög beredskap p.g.a. den rådande pandemin. 

Den dagliga verksamheten har varit stängd under begränsade perioder. 

Ingen smitta har funnits på boende eller daglig verksamhet för LSS.

Äldreomsorg

Äldreomsorgen bestående av Lugnet, hemtjänst och dagvård för personer med minnesproblematik har varit tungt belastad av Covid-19. 

Lugnet har haft två tillfällen med utbrott av Covid -19. 

Vid årsskiftet fanns sex lediga platser på Lugnet.

Hemtjänst

Antalet hemtjänsttimmar per månad har ökat mot årets slut och väntas öka. Delvis beror det på att ett antal personer minskade sin önskan om omsorgstid vid utbrottet av Covid-19.

Nya trygghetslarm har installerats, vilket ger snabbare svarsmöjligheter när någon kallar på hjälp. 

Utbildning i basal hygien

All personal inom äldreomsorgen har gått en utbildning i basal hygien och Covid-19. 

All personal arbetar i full skyddsutrustning i all kroppsnära vård. 

Nästan all personal på Lugnet har som lägst undersköterskeutbildning. 

 

Bertil Svenson (NP)

1:e vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden