Hökmossbadet – en plats för alla Nykvarnsbor

Nu när detaljplanen för Nykvarn 1:11 m.fl. “Hökmossbadet” är ute för granskning vill passa på att förmedla hur vi i Nykvarnspartiet vill att området utvecklas.

Läs också frågor och svar om detaljplanen för Hökmossbadet.

Aktivitets- och friluftsområde

Vi vill bevara och utveckla Hökmossbadet som ett attraktivt aktivitets- och friluftsområde.

Parkytorna ska  genomkorsas med promenadstråk med sådan kvalitet att även rullstolsburna kan nyttja området.

Dagens sly röjs upp och jämnas till så att man istället får en park med vackra ängs och gräsytor. Grusplan ersätts med slittåligt gräs. Entrévägen in mot serveringsbyggnaden kantas av en trädallé.

Aktivitets- och friluftsområde

Vi vill bevara och utveckla Hökmossbadet som ett attraktivt aktivitets- och friluftsområde.

Parkytorna ska  genomkorsas med promenadstråk med sådan kvalitet att även rullstolsburna kan nyttja området.

Dagens sly röjs upp och jämnas till så att man istället får en park med vackra ängs och gräsytor. Grusplan ersätts med slittåligt gräs. Entrévägen in mot serveringsbyggnaden kantas av en trädallé.

Varsam utbyggnad av vackra bostäder

På en mindre del av planområdet längst upp utmed Karslundsvägen byggs attraktivt placerade och utformade bostäder i varierande upplåtelseformer och hustyper.

Byggnaderna kan vara hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i enbostadshus eller flerbostadshus.

För hela området finns ett gestaltningsprogram (PDF) med illustrationer över såväl husens arkitektur som områdets parker och kvarter.

Varsam utbyggnad av vackra bostäder

På en mindre del av planområdet längst upp utmed Karslundsvägen byggs attraktivt placerade och utformade bostäder i varierande upplåtelseformer och hustyper.

Byggnaderna kan vara hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter i enbostadshus eller flerbostadshus.

För hela området finns ett gestaltningsprogram (PDF) med illustrationer över såväl husens arkitektur som områdets parker och kvarter.

Ökad närvaro – ökad trygghet

Idag är Hökmossbadet kvällstid en relativt avskild plats där människor inte rör sig. Genom bostäder ökar närvaron, flera rör sig och promenerar i området, det skapar ökad trygghet.

Ökad närvaro – ökad trygghet

Idag är Hökmossbadet kvällstid en relativt avskild plats där människor inte rör sig. Genom bostäder ökar närvaron, flera rör sig och promenerar i området, det skapar ökad trygghet.

Omsorgsfull dagvattenhantering

För att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor inte ska rinna ner mot Yngern leds regnvattnet bort och uppehålls i en dagvattendamm som sedan rinner till Turingeån.

Omsorgsfull dagvattenhantering

För att dagvatten från tak och hårdgjorda ytor inte ska rinna ner mot Yngern leds regnvattnet bort och uppehålls i en dagvattendamm som sedan rinner till Turingeån.

Vackra vyer

Arkitekten Kjell Forshed har tagit stor hänsyn till områdets karaktär och ritat in en bebyggelse som smälter in och skapar vackra vyer.

Vackra vyer

Arkitekten Kjell Forshed har tagit stor hänsyn till områdets karaktär och ritat in en bebyggelse som smälter in och skapar vackra vyer.

Kommunalt vatten och avlopp

Genom att bostäder byggs och ansluts till kommunalt avloppssystem blir det ekonomiskt att samtidigt ansluta en mängd enskilda avlopp som idag släpper ut sitt avlopp via infiltration i marken nära Yngern. På samma sätt som framgångsrikt gjorts med alla avlopp hela vägen från Hökmossen till Farfars udde.

Kommunalt vatten och avlopp

Genom att bostäder byggs och ansluts till kommunalt avloppssystem blir det ekonomiskt att samtidigt ansluta en mängd enskilda avlopp som idag släpper ut sitt avlopp via infiltration i marken nära Yngern. På samma sätt som framgångsrikt gjorts med alla avlopp hela vägen från Hökmossen till Farfars udde.

Stor del av området är allmän plats

Allt det gröna, som är en stor del på detaljplanekartan, är det man kallar “allmän platsmark”. 

Syftet med detaljplane-bestämmelsen “allmän platsmark” är att tillförsäkra allmänhetens fria tillgång till detta område. “Allmän platsmark” får inte privatiseras. Det ska vara möjligt att röra sig i hela området, dvs på gräsytor, gångvägar, skogspartier och gator mellan bostäderna.

Stor del av området är allmän plats

Allt det gröna, som är en stor del på detaljplanekartan, är det man kallar “allmän platsmark”. 

Syftet med detaljplane-bestämmelsen “allmän platsmark” är att tillförsäkra allmänhetens fria tillgång till detta område. “Allmän platsmark” får inte privatiseras. Det ska vara möjligt att röra sig i hela området, dvs på gräsytor, gångvägar, skogspartier och gator mellan bostäderna.

Gång och cykelväg till Jägarskogen

För att säkerställa en säker gång och cykelväg till Jägarskogens naturreservat sträcker sig detaljplanen längs Karlslundsvägen bort till Jägarskogens naturreservat.

Gång och cykelväg till Jägarskogen

För att säkerställa en säker gång och cykelväg till Jägarskogens naturreservat sträcker sig detaljplanen längs Karlslundsvägen bort till Jägarskogens naturreservat.