Valprogram 2018

På den här sidan hittar du ett axplock av våra visioner och vad vi vill arbeta vidare med under den kommande mandatperioden.

Här är också länkar till vårt valprogram och breven till alla nyinflyttade och förstagångsväljare:

Nykvarnspartiets valprogram 2018 (pdf)

Nykvarnspartiets valprogram 2018 (pdf) – Kortformat

Brev till dig som är nyinflyttad (pdf)

Brev till dig som är förstagångsväljare (pdf)

Förskola och skola

• Sveriges bästa skola!
• Bygga ut, utveckla och förbättra både förskola och skola.
• Kvaliteten i förskolan ska fortsatt utvecklas.
• Det ska finnas platser tillgängliga för alla på våra förskolor och skolor.
• Ökad valfrihet för våra gymnasieelever.
• Ordning och reda.
• Alla elever ska tas med i skolans hela kunskapsuppdrag.
• Vi vill etablera ett gymnasium med yrkesinriktning.
• Öka engagemanget och kunskapen bland Nykvarns föräldrar kring sociala medier.
• Trygga skolor och förskolor, kompetent personal, arbetsro för elever och lärare.
• Våra skolor och förskolor ska präglas av en stark vilja att lära ut, vilket ger barnen en god kunskapsgrund.

Trygghet, vård och omsorg

• Sveriges bästa seniorkommun!
• Den höga nivån ska bibehållas.
• Nykvarn ska fortsatt vara en bra kommun för seniorer att bo och leva i.
• Ett nytt särskilt boende för äldre är ett prioriterat projekt.
• Seniorboende och trygghetsboende är av vikt.
• Anhörigstöd från kommunen behöver förstärkas.
• Vi vill hämta hem fler av de tjänster som finns inom vård och omsorg.
• Vi ska ha en fortsatt god dialog och en fortsatt utveckling av insatser för seniorer och personer med funktionsnedsättningar.
• Vi ska fortsatt aktivt arbeta med trygghetsfrågor med ett Nykvarnsperspektiv.

Miljö

• Hållbarhetsaspekten med i alla beslut!
• Vårda och utveckla skogar, marker, sjöar och naturreservat.
• Vi värnar om Yngern.
• Vi bygger ut kommunalt vatten och avlopp.
• Vi bidrar till en minskad användning av fossila bränslen.
• ”Cykelpeng” till fast anställda medarbetare inom kommunen.
• Vi verkar för ett större antal laddstolpar och användandet av solceller.
• Etablera en lokal återvinningsstation.
• Fler ekologiska och närproducerade produkter i våra kök.
• Knyta ihop kommunens vandringsleder.
• Utveckla långsiktiga och hållbara underhållsplaner gällande vår utemiljö.
• Det ska vara helt, rent, snyggt och tryggt på våra gator, parker och torg.
• Ett nytt träd planteras för varje nyproducerad lägenhet, småhus och villa som byggs i kommunal regi.
• Vi vill se över situationen vid våra kommunala badplatser.

Boende och byggnation

• I Nykvarn ska de som vill kunna göra hela sin boenderesa!
• Vid Älgbostad är som tidigare vårt fokus att utveckla Hökmossbadet.
• Gamla IP vid Folkets park och Älgbostad vid sjön Yngern ska kunna bebyggas.
• Vi står bakom NYBO:s planer för fler lägenheter i centrala lägen.
• Vi vill bibehålla Nykvarns karaktär som villasamhälle – 70 % villor och 30 % flerbostadshus.
• Gestaltning och utsmyckning prioriteras.
• Vi ser gärna att man bygger i ”gestaltningsöar ”.
• Vi ser gärna en stramare hållning när det gäller de nuvarande exploateringsidéerna i Taxingestråket.
• Kommunalt vatten och avlopp med fiber ska byggas ut i stråk.
• Utbyggnaden i kommunen ska vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar.
• Vår samhällsservice och antalet möteslokaler ska förbättras i våra tätorter.
• Fler parkbänkar ska utplaceras på strategiska platser i vår fina kommun.

Kultur och fritid

• Vi vill fortsätta satsningarna inom kultur- och fritidsområdet.
• Nykvarns lekplatser ska fortsatt ses över och förbättras.
• Vi vill utveckla Hökmossbadet till en attraktivare badplats.
• Ett sport- och aktivitetscentrum ska etableras i Furuborgsområdet.
• Vi vill etablera en frisbeegolfbana.
• Ridskoleverksamheterna ska utvecklas och en ridled ska etableras.
• Vi ställer oss positiva till Oxvretens SK:s önskan om en konstsnöanläggning för längdskidåkning.
• Folkets park ska fortsatt vara en naturlig samlingsplats för Nykvarnsborna.
• Vi vill fortsätta att rusta upp Folkets park och öka tillgängligheten med fler kulturaktiviteter och evenemang.
• I Turinge, Taxinge och Sundsvik vill vi skapa nya mötesplatser.
• Vi vill fortsatt utreda om Kulturmagasinet Ge Järnet kan rustas upp och bli vårt nya kultur- och föreningshus.
• Nykvarns position som Mälarkommun ska lyftas fram genom att nya småbåtshamnar etableras i Taxinge och Sundsvik.
• Vår fina och anrika kulturskola ska ges möjlighet att utvecklas genom en breddning och fördjupning.

Näringsliv och företagande

• Vi vill ytterligare förbättra företagsklimatet i Nykvarn.
• Dialogen med näringslivet ska förbättras genom fler företagsbesök och nätverksträffar.
• Kommunen ska vara en katalysator som möjliggör ett rikt och varierat näringsliv.
• Besöksnäringen är viktig därför vill vi att våra besöksmål ska kunna utvecklas på ett naturligt och bra sätt.
• Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Nykvarns genom snabba handläggningstider för detaljplaner och bygglov.
• Nya företagsetableringar är viktiga för vår kommun därför ska det finnas detaljplanelagd mark i bra lägen.
• Vi vill fortsätta att utveckla vårt stora verksamhetsområde Stockholm Syd – Mörby.
• Etableringen av ett Miljömotorcenter är av vikt.
• Fler kvalitativa arbetstillfällen med akademiska inslag i Nykvarn.

Kommunikationer

• Bra kommunikationer är avgörande för Nykvarns framtid.
• Det ska finnas goda förutsättningar att åka kollektivt, till och från arbete och utbildning.
• Fler pendlarparkeringar för att underlätta resandet med kollektivtrafik.
• Vi vill fortsatt påverka alla aktörer för att få bättre tåg- och bussturtäthet till nytta för Nykvarnsborna.
• Vi vill fortsatt att man utreder frågan om ett nytt dubbelspår mellan Nykvarns station och Södertälje Syd, samt frågan om en triangelkorsning i Södertälje.
• Vi fortsätter förhandlingarna om en ny stationsbyggnad eller resandecentrum med väntsal i anslutning till stationsområdet.
• Trafikplats Taxinge har hela tiden prioritet.
• Vi vill också utreda en västra trafikplats i centralorten vid E 20.
• Vi vill arbeta för fler gång- och cykelvägar i kommunen.
• Vi vill se över möjligheten av att bygga ett låst cykelgarage vid Nykvarns station.
• Vi vill gärna tillskapa en ringlinje med buss i centralorten Nykvarn samt förbättra tvärförbindelserna med våra tätorter.

Ekonomi och förvaltning

• En ekonomi i balans är av största vikt.
• Leveransen av god service och god kvalitét har för oss högsta prioritet.
• Det saknas idag pengar i välfärden varför vi kommer att fortsatt påverka staten gällande ökade generella statsbidrag för att vidmakthålla vår välfärd.
• Krisberedskapen ska fortsatt ha fokus och stärkas i Nykvarn.
• Digitaliseringsfrågan är av största vikt, varför större kraft ska läggas på just digitalisering.
• Vi vill utveckla dialogen mellan kommunen och medborgarna.
• Närhet, delaktighet, tillgänglighet och ett gott bemötande ska fortsatt vara honnörsord.