Historik om detaljplanearbetet för Hökmossbadet

Nykvarns kommuns översiktsplan antogs av kommunfullmäktige den 18 juni 2014. Kommunen hade innan dess köpt marken för att få möjlighet att göra ett större fritidsområde.

I Översiktsplanen för Nykvarns kommun 2014 kan man på sidan 33 läsa följande:

”För Älgbostad (Hökmossen 1b) ska en markanvisningstävling genomföras under 2014. Planläggning för en viss förtätning och anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät förutsätts kunna ske för att minska miljöbelastningen på sjön Yngern”.

Värt att notera är att inget parti i Kommunfullmäktige reserverade sig mot detta när Översiktsplanen antogs 2014.

Nu 6 år senare har detaljplanen kommit fram till granskningskedet.